Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 142 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2107)

Data ogłoszenia:2007-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 142 POZ 12

Strona 1 z 5
L 142/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2107)


(Jedynie teksty w językach: angielskim, bułgarskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słoweńskim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(2007/382/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2007 r. zostanie opublikowana w osobnej decyzji Komisji.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Limity ilościowe związane z wprowadzeniem do obrotu we Wspólnocie substancji kontrolowanych określono w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 oraz w załączniku III do tego rozporządzenia. Artykuł 4 ust. 2 ppkt i) lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zakazuje każdemu producentowi i importerowi wprowadzania do obrotu bromku metylu oraz stosowania go dla własnych celów po dniu 31 grudnia 2004 r. Artykuł 4 ust. 4 ppkt i) lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zezwala na odstępstwo od tego zakazu w przypadku, gdy bromek metylu jest używany do celów zamówień objętych zezwoleniami w odniesieniu do zastosowań krytycznych przez użytkowników określonych w art. 3 ust. 2 ppkt ii) tego rozporządzenia. Ilość bromku metylu objęta zezwoleniem w odniesieniu do zastosowań krytycznych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia

Artykuł 4 ust. 2 ppkt iii) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zezwala na odstępstwo od art. 4 ust. 2 ppkt i) lit. d) w przypadku, gdy bromek metylu jest przywieziony lub wyprodukowany do celów kwarantanny i zastosowań przed wysyłką (QPS). Ilość bromku metylu, która może być przywożona i produkowana do tych celów w 2007 r., nie może przekraczać średniego obliczonego poziomu dla bromku metylu, który producent lub importer wprowadził do obrotu lub zastosował do własnego użytku do celów QPS w latach 1996, 1997 i 1998. Artykuł 4 ust. 4 ppkt i) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zezwala na odstępstwo od art. 4 ust. 2 w przypadku, gdy bromek metylu jest przywieziony w celu jego zniszczenia lub jako substrat. Artykuł 4 ust. 3 ppkt i) lit. e) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 ustala całkowity obliczony poziom wodorochlorofluorowęglowodorów, które producenci i importerzy mogą wprowadzić do obrotu lub stosować do własnych celów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. Komisja opublikowała zawiadomienie skierowane do wspólnotowych importerów substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową (2) i otrzymała od nich deklaracje dotyczące planowanego przywozu w 2007 r.

(4)

(2)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. C 171 z 22.7.2006, str. 27.

5.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/13

(7)

W przypadku wodorochlorofluorowęglowodorów przyznanie kontyngentów producentom i importerom jest zgodnie z przepisami decyzji Komisji 2007/195/WE z dnia 27 marca 2007 r. określającej mechanizm przyznania producentom i importerom kontyngentów na wodorochlorofluorowęglowodory w okresie 2003–2009 na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 142 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L142 - 23 z 20075.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 54/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (  Dz.U. L 18 z 25.1.2007)

 • Dz. U. L142 - 21 z 20075.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2274)

 • Dz. U. L142 - 3 z 20075.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L142 - 1 z 20075.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 615/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.