Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 142 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2274)

Data ogłoszenia:2007-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 142 POZ 21

Strona 1 z 2
5.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2274) (2007/383/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w tych państwach na lata 2007–2009. Podział tej kwoty na poszczególne lata i państwa określony jest w deklaracji wspomnianej w części II. Deklaracje, sekcja A punkt 4 Aktu Końcowego Traktatu o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. W celu zapewnienia właściwego wdrożenia środka Uzupełnienia do płatności bezpośrednich zgodnie z załącznikiem VIII, sekcja I punkt E Aktu przystąpienia należy wykazać te kwoty w bieżących cenach w tabeli „Podział wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich w latach 2007–2013” określonej w załączniku do decyzji 2006/636/WE.

(5)

Całkowita kwota określona decyzją Rady 2006/493/WE z dnia 19 czerwca 2006 r. ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (2), obejmuje kwotę przypadającą na Bułgarię i Rumunię. Decyzja Komisji 2006/636/WE (3) ustanowiła przydziały kwot wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na państwa członkowskie, uwzględniając również kwoty przesłane do EFRROW przyznane decyzją Komisji 2006/410/WE (4) i decyzją Komisji 2006/588/WE (5). Decyzja 2006/636/WE nie obejmuje kwot dla Bułgarii i Rumunii. W następstwie przystąpienia tych dwóch państw członkowskich do UE dnia 1 stycznia 2007 r., należy zmienić decyzję 2006/636/WE w celu uwzględnienia podziału na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dla tych państw członkowskich. Artykuł 34 ust. 2 Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii wymienia kwotę pochodząca z Sekcji Gwarancji EFOGR

Należy zatem 2006/636/WE,

odpowiednio

zmienić

decyzję

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/636/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

(4)

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem 2012/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 8). 2) Dz.U. L 195 z 15.7.2006, str. 22. ( (3) Dz.U. L 261 z 22.9.2006, str. 32. (4) Dz.U. L 163 z 15.6.2006, str. 10. (5) Dz.U. L 240 z 2.9.2006, str. 6.

ZAŁĄCZNIK

L 142/22

Podział wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich w latach 2007–2013

(EUR, ceny bieżące)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PL

Z czego minimum dla regionów objętych 2007–2013 ogótem celem konwergencji (ogółem)

Belgia 437 343 751 388 036 387 63 771 254 1 147 425 574 95 696 594 453 393 090 1 006 845 141 898 672 939 329 171 422 1 101 390 921 22 749 762 142 542 483 236 928 998 12 655 487 498 635 432 10 656 597 69 791 337 550 452 057 1 872 739 817 551 196 824 1 319 261 544 129 728 049 268 049 256 292 385 407 256 996 031 274 582 271 12 491 336 508 256 310 239 296 367 134 260 397 463 276 600 084 12 462 352 114 128 304 946 559 018 566 1 236 160 665 1 866 782 838 1 860 573 543 565 142 601 1 234 244 648 123 026 091 263 028 387 287 790 092 252 975 513 273 334 332 12 871 191 325 70 515 293 557 557 505 68 706 648 541 670 574 10 544 212 10 347 884 12 818 190 509 252 494 12 487 289 547 603 625 244 741 536 248 002 433 250 278 098 12 181 368 563 304 619 10 459 190 67 782 449 527 868 629 1 857 244 519 565 192 105 1 235 537 011 117 808 866 275 025 447 280 508 238 246 760 755 270 695 626 12 819 703 256 23 071 507 147 766 381 22 402 714 148 781 700 21 783 947 150 188 774 1 116 626 236 1 271 659 589 1 266 602 382 333 372 252 324 698 528 316 771 063 1 013 903 294 909 225 155 1 057 772 000 933 778 147 1 050 937 191 921 205 557 1 041 123 263 905 682 332 307 203 589 1 258 158 996 21 037 942 151 198 432 253 598 173 11 812 084 578 709 743 10 663 325 66 550 233 511 056 948 1 850 046 247 564 072 156 1 232 563 266 111 981 296 317 309 578 271 617 053 239 159 282 267 364 152 12 764 300 813 452 018 509 631 768 186 626 030 398 619 247 957 1 156 018 553 100 929 353 1 159 359 200 104 639 066 1 146 661 509 108 913 401 1 131 114 950 113 302 602 64 334 762 63 431 467 62 597 618 61 588 551 399 098 664 400 932 774 398 058 913 406 640 636 397 696 922 412 672 094 395 699 781 417 962 250 2 609 098 596 2 815 506 354 444 660 796 8 112 517 055 714 658 855 3 707 304 424 7 213 917 799 6 441 965 109 2 339 914 590 8 292 009 883 162 523 574 1 041 113 504 1 743 360 093 90 037 826 3 805 843 392 76 633 355 486 521 167 3 911 469 992 13 230 038 156 3 929 325 028 8 022 504 745 900 266 729 1 969 418 078 2 079 932 907 1 825 647 954 1 909 574 420 88 294 374 687

63 991 299

63 957 784

60 238 083

59 683 509

59 267 519

56 995 480

54 476 632

418 610 306

40 744 223 692 192 783 1 635 417 906 0 3 174 037 771 387 221 654 1 905 697 195 3 178 127 204 568 263 981 0 3 341 091 825 0 327 682 815 679 189 192 0 2 496 094 593 18 077 067 0 31 938 190 6 997 976 121 2 180 735 857 1 995 991 720 287 815 759 1 106 011 592 0 0 188 337 515 31 232 644 963

Bułgaria (*) Republika Czeska

244 055 793 396 623 321

337 144 772 392 638 892

Dania

62 592 573

66 344 571

Niemcy Estonia

1 184 995 564 95 608 462

1 186 941 705 95 569 377

Grecja

461 376 206

463 470 078

Hiszpania Francja

1 012 456 383 931 041 833

1 030 880 527 942 359 146

Irlandia

373 683 516

355 014 220

Włochy

1 142 143 461

1 135 428 298

Cypr Łotwa

26 704 860 152 867 493

24 772 842 147 768 241

Litwa

260 974 835

248 836 020

Luksemburg Węgry

14 421 997 570 811 818

13 661 411 537 525 661

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Malta

12 434 359

11 527 788

Niderlandy Austria

70 536 869 628 154 610

72 638 338 594 709 669

Polska

1 989 717 841

1 932 933 351

Portugalia Rumunia (**)

562 210 832 741 659 914

562 491 944 1 023 077 697

Słowenia

149 549 387

139 868 094

Słowacja Finlandia

303 163 265 335 121 543

286 531 906 316 143 440

Szwecja

292 133 703

277 225 207

Zjednoczone Królestwo

263 996 373

283 001 582

Razem

12 343 028 110

12 542 462 561

5.6.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 142 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L142 - 23 z 20075.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 54/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (  Dz.U. L 18 z 25.1.2007)

 • Dz. U. L142 - 12 z 20075.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2107)

 • Dz. U. L142 - 3 z 20075.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L142 - 1 z 20075.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 615/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.