Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 142 POZ 23

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 54/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (  Dz.U. L 18 z 25.1.2007)

Data ogłoszenia:2007-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 142 POZ 23

Strona 1 z 2
5.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/23

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 54/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 18 z dnia 25 stycznia 2007 r.) Strony 3–5, załącznik dotyczący załączników do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 W części A, załącznik V „Wspólnotowe limity ilościowe”, tabela dla Chin otrzymuje brzmienie:


„(Pełny opis towarów znajduje się w załączniku I) Państwo trzecie Kategoria Jednostka 11 czerwca – 31 grudnia 2005 r. (1)

Uzgodnione poziomy 2006 2007

Chiny

GRUPA IA 2 (w tym 2a) GRUPA IB 4 (2) 5 6 7 GRUPA IIA 20 39 GRUPA IIB 26 31 GRUPA IV 115 tony 2 096 4 740 5 347 1 000 sztuk 1 000 sztuk 8 096 108 896 27 001 219 882 29 736 250 209 tony tony 6 451 5 521 15 795 12 349 18 518 14 862 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 161 255 118 783 124 194 26 398 540 204 189 719 338 923 80 493 595 624 220 054 388 528 90 829 tony 20 212 61 948 70 636

(1)

Przywóz do Wspólnoty produktów wysłanych do Wspólnoty przed dniem 11 czerwca 2005 r., lecz zgłoszonych do wolnego obrotu w tym dniu lub później, nie podlega limitom ilościowym. Zezwolenia na przywóz tych produktów zostaną przyznane automatycznie i bez limitów ilościowych przez właściwe władze państw członkowskich, po przedstawieniu stosownych dowodów, np. konosamentu, oraz podpisanej przez importera deklaracji, że dane towary zostały wysłane do Wspólnoty przed wspomnianą datą. W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93, przywiezione towary wysłane przed dniem 11 czerwca 2005 r. zostaną również dopuszczone do swobodnego obrotu po przedstawieniu dokumentu nadzoru wydanego zgodnie z art. 10a ust. 2a rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93. Zezwolenia na przywóz towarów wysłanych do Wspólnoty w okresie od dnia 11 czerwca 2005 r. do dnia 12 lipca są przyznawane automatyczne i nie można odmówić przyznania zezwolenia, powołując się na fakt, że nie ma dostępnych ilości w ramach limitów ilościowych na 2005 r. Jednakże przywóz wszelkich produktów wysłanych po dniu 11 czerwca 2005 r. będzie zaliczany do limitów ilościowych na 2005 r. Przyznanie zezwoleń na przywóz nie będzie wymagało przedstawienia odpowiednich pozwoleń na wywóz dla towarów wysłanych do Wspólnoty przed wprowadzeniem przez Chiny własnego systemu pozwoleń na wywóz (20 lipca 2005 r.). Od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wnioski o pozwolenie na przywóz towarów wysłanych w okresie od dnia 11 czerwca 2005 r. do dnia 19 lipca włącznie należy przedstawić właściwym władzom państwa członkowskiego najpóźniej do dnia 20 września 2005 r. Dla uzyskania wyłączenia z limitów ilościowych towarów wysłanych przed dniem 12 lipca nie jest konieczne, aby towary te były wysłane bezpośrednio do Wspólnoty, jednak właściwe władze Wspólnoty mogą odmówić przyznania wyłączenia, jeśli istnieją przesłanki uzasadniające podejrzenie, że towary te były wysłane do innego miejsca przeznaczenia przed dniem 12 lipca w celu obejścia niniejszego rozporządzenia, o ile transakcje takie nie odpowiadają normalnym praktykom handlowym i nie wynikają z przyczyn czysto logistycznych. Dla przykładu, za odpowiadającą normalnemu postępowaniu handlowemu uznaje się sytuację, kiedy towary zostały wysłane do centrów dystrybucyjnych przedsiębiorstw przywożących lub kiedy importer może przedstawić umowę lub akredytywę z datą wcześniejszą niż data wysyłki, lub kiedy towary były wysłane poza terytorium Chin w celu przeładowania na inny środek transportu w rozsądnie krótkim czasie. Poziomy wprowadzone rozporządzeniem podwyższa się w celu umożliwienia wydania pozwoleń na przywóz towarów wysłanych do Wspólnoty w okresie od dnia 13 do dnia 19 lipca 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 142 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L142 - 21 z 20075.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2274)

 • Dz. U. L142 - 12 z 20075.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2107)

 • Dz. U. L142 - 3 z 20075.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L142 - 1 z 20075.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 615/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.