Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 142 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

Data ogłoszenia:2007-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 142 POZ 3

Strona 1 z 7
5.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 616/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (4), mają zastosowanie, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej. W celu utrzymania stałego tempa przywozu okres obowiązywania kontyngentu ustalony od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego, dla większych ilości produktów w ramach kontyngentów, powinien zostać podzielony na podokresy. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego. Rozporządzenie Rady (WE) nr 580/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wdrażania porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Brazylią oraz między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), zmieniających i uzupełniających załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (5) weszło w życie dnia 31 maja 2007 r. Aby zapewnić ciągłość przywozu mięsa drobiowego do Wspólnoty, należy ustanowić środki przejściowe na okres od dnia 31 maja 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. Zarządzanie kontyngentami taryfowymi powinno opierać się na pozwoleniach na przywóz. W tym celu należy określić szczegółowe zasady składania wniosków oraz informacje, które muszą znaleźć się we wnioskach i w pozwoleniach. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 należy wziąć pod uwagę wymogi w zakresie zaopatrzenia rynku Wspólnoty oraz konieczność utrzymania równowagi przy jednoczesnym unikaniu dyskryminowania któregokolwiek z zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Ilości objęte kontyngentami przywozowymi, które mają zostać otwarte, muszą odpowiadać ilości całkowitego przywozu mięsa drobiowego do Wspólnoty. Należy zatem zakwalifikować przetwórców mięsa drobiowego niezależnie od ich zaangażowania w wymianę handlową z państwami trzecimi oraz umożliwić im składanie wniosków o pozwolenie na przywóz. Z uwagi na ryzyko spekulacji związane z systemem w sektorze mięsa drobiowego należy ustanowić jasne warunki dostępu podmiotów gospodarczych do wyżej wymienionego systemu.


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

uwzględniając decyzję Rady 2007/360/WE z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zawarcia porozumień w formie uzgodnionych protokołów dotyczących zmiany koncesji w odniesieniu do mięsa drobiowego między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT 1994) (2), w szczególności jego art. 2,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z porozumieniami w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXVIII GATT 1994 dotyczącymi zmiany koncesji w odniesieniu do mięsa drobiowego, przewidzianych na liście koncesyjnej CXL załączonej do GATT z 1994 r. zatwierdzonymi decyzją 2007/360/WE, Wspólnota musi otworzyć kontyngenty taryfowe na przywóz pewnych ilości produktów z mięsa drobiowego. Większa część tych ilości została przyznana Brazylii i Tajlandii, pozostała część została przyznana innym państwom trzecim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 142 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L142 - 23 z 20075.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 54/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (  Dz.U. L 18 z 25.1.2007)

 • Dz. U. L142 - 21 z 20075.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2274)

 • Dz. U. L142 - 12 z 20075.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2107)

 • Dz. U. L142 - 1 z 20075.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 615/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.