Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 143 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 618/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2007-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 143 POZ 1

6.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 618/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Aby zagwarantować skuteczność środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w dniu jego publikacji,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 ust. 1 i art. 301,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2007/246/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: Wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (2), zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/246/WPZiB, przewiduje między innymi, że powinno zakazać się pomocy technicznej i finansowej, finansowania oraz inwestycji, mających związek z bronią i wszelkiego rodzaju materiałami pokrewnymi, na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów i organów w Iranie albo do użytku w tym kraju. Środki te wchodzą w zakres zastosowania Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dlatego do ich wdrożenia we Wspólnocie niezbędne są, szczególnie w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich, odpowiednie przepisy wspólnotowe. W rozporządzeniu (WE) nr 423/2007 (3) ustanowiono pewne środki ograniczające wobec Iranu, zgodnie z brzmieniem wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB przed jego zmianą. Rozporządzenie to powinno zawierać nowe zakazy w celu uwzględnienia przepisów wspólnego stanowiska 2007/246/WPZiB. Powinno ono zatem zostać odpowiednio zmienione.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 423/2007 wprowadza się następujące zmiany: a) w art. 2 istniejący tekst otrzymuje oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Załącznik I nie obejmuje towarów i technologii wymienionych we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej (*). ___________ (*) Dz.U. L 88 z 29.3.2007, str. 58.”;

(1)

b) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zakazuje się:

(2)

(3)

a) udzielania, w sposób bezpośredni lub pośredni, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Iranie albo do użytku w tym kraju pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie; b) zapewniania, w sposób bezpośredni lub pośredni, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Iranie albo do użytku w tym kraju pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami wymienionymi w załączniku I lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów wymienionych w tym załączniku;

(1) Dz.U. L 106 z 24.4.2007, str. 67. (2) Dz.U. L 61 z 28.2.2007, str. 49. (3) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione decyzją 2007/242/WE (Dz.U. L 106 z 24.4.2007, str. 51).

L 143/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2007

c) inwestowania w przedsiębiorstwa w Iranie zajmujące się wytwarzaniem towarów lub technologii wymienionych we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej lub w załączniku I; d) dostarczania, w sposób bezpośredni lub pośredni, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej lub w załączniku I, w tym w szczególności zapewniania dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich towarów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Iranie albo do użytku w tym kraju; e) świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a)–d). Zakazy określone w niniejszym ustępie nie mają zastosowania się do pojazdów niebojowych, które zostały wyprodukowane lub wyposażone w materiały służące zapewnieniu ochrony balistycznej i które przeznaczone są wyłącznie do

wykorzystania w Iranie do celów ochrony personelu UE i jej państw członkowskich.”; c) w art. 8 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) fundusze lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed dniem, w którym osoba, podmiot lub grupa, o których mowa w art. 7, zostały wskazane przez Komitet ds. Sankcji, Radę Bezpieczeństwa lub przez Radę, lub orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tą datą;”; d) w art. 11 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) płatności należnych na mocy umów, porozumień lub zobowiązań zawartych lub powstałych przed datą, w której osoba, podmiot lub grupa, o których mowa w art. 7, zostały wskazane przez Komitet ds. Sankcji, Radę Bezpieczeństwa lub przez Radę.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 5 czerwca 2007 r. W imieniu Rady

P. STEINBRÜCK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 143 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 27 z 20076.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2007 r. określająca dozwolone ilości bromku metylowego przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2295)

 • Dz. U. L143 - 16 z 20076.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 11/2005 (ex N 21/2005), którą Niemcy planują przyznać na budowę rurociągu do przesyłu etylenu w Bawarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4836) (1)

 • Dz. U. L143 - 14 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. ustanawiające warunki eksperymentalnych połowów dobijakowatych w Morzu Północnym na rok 2007

 • Dz. U. L143 - 9 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L143 - 5 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 28 maja do 1 czerwca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L143 - 3 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.