Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 143 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. ustanawiające warunki eksperymentalnych połowów dobijakowatych w Morzu Północnym na rok 2007

Data ogłoszenia:2007-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 143 POZ 14

Strona 1 z 2
L 143/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 622/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. ustanawiające warunki eksperymentalnych połowów dobijakowatych w Morzu Północnym na rok 2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W celu jak najszybszego ustalenia możliwości połowowych w zakresie dobijakowatych zgodnie z pkt 8 załącznika IID do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 połowy eksperymentalne mają miejsce w kwietniu i pierwszej połowie maja. Warunki eksperymentalnych połowów dobijakowatych w Morzu Północnym na rok 2007 należy zatem wdrożyć w jak najkrótszym terminie,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), a w szczególności jego załącznik IA,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot i zakres 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia warunki dokonywania eksperymentalnych połowów kwot ustalonych w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 w przypadku wysokiej liczebności dobijakowatych na obszarze ICES IV w roku 2007.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Limity połowowe dotyczące eksperymentalnych połowów dobijakowatych na obszarze ICES IV ustanowiono w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007. Zgodnie z przypisami towarzyszącymi limitom połowowym określonym w tym załączniku, Komisja może ustanowić warunki dokonywania eksperymentalnych połowów kwot ustalonych w przypadku wysokiej liczebności dobijakowatych.

2. Warunki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu obowiązują łącznie z warunkami określonymi w załączniku IID do rozporządzenia (WE) nr 41/2007.

Artykuł 2 Wykaz wspólnotowych statków rybackich 1. Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zainteresowane państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji wykaz pływających pod ich banderą statków rybackich, które zamierzają uczestniczyć w eksperymentalnych połowach dobijakowatych w wodach Norwegii obszaru ICES IV, zawierający nazwę każdego statku, jego numer rejestracyjny, a także międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy.

(2)

Zgodnie z pkt 1 załącznika IID do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 warunki określone w tym załączniku stosuje się do statków wspólnotowych dokonujących połowów na obszarach ICES IIIa oraz IV i w wodach WE obszaru ICES IIa przy użyciu włoka dennego, niewodu lub podobnych narzędzi ciągnionych o rozmiarze oczek sieci wynoszącym mniej niż 16 mm. Takie same warunki stosuje się do statków krajów trzecich upoważnionych do prowadzenia połowów dobijakowatych w wodach WE obszaru ICES IV, o ile nie ustanowiono inaczej, lub w wyniku konsultacji pomiędzy Wspólnotą a Norwegią.

2. Na podstawie informacji otrzymanych zgodnie z ust. 1, Komisja ustala wykaz wszystkich wspólnotowych statków rybackich zamierzających uczestniczyć w eksperymentalnych połowach dobijakowatych w wodach Norwegii i przekazuje go Norwegii.

(3)

Dobijakowate stanowią stado Morza Północnego dzielone z Norwegią, które w chwili obecnej nie jest zarządzane wspólnie przez obie strony. Na podstawie konsultacji przeprowadzonych między Wspólnotą a Norwegią w dniu 30 marca 2007 r. osiągnięto porozumienie w sprawie warunków eksperymentalnych połowów dobijakowatych w Morzu Północnym. Należy włączyć to porozumienie do prawa wspólnotowego.

Artykuł 3 Deklaracje połowowe statków i norweskich wspólnotowych

(1) Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 444/2007 (Dz.U. L 106 z 24.4.2007, str. 22).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 143 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 27 z 20076.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2007 r. określająca dozwolone ilości bromku metylowego przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2295)

 • Dz. U. L143 - 16 z 20076.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 11/2005 (ex N 21/2005), którą Niemcy planują przyznać na budowę rurociągu do przesyłu etylenu w Bawarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4836) (1)

 • Dz. U. L143 - 9 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L143 - 5 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 28 maja do 1 czerwca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L143 - 3 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L143 - 1 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 618/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.