Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 143 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2007 r. określająca dozwolone ilości bromku metylowego przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2295)

Data ogłoszenia:2007-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 143 POZ 27

Strona 1 z 3
6.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 czerwca 2007 r. określająca dozwolone ilości bromku metylowego przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2295)

(Jedynie tekst w językach francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, polskim i włoskim jest autentyczny)


(2007/386/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2 ppkt ii), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Do Komisji wpłynęło 40 wniosków w sprawie zastosowań krytycznych bromku metylowego z sześciu państw członkowskich, w tym z Francji (70 900 kg), Włoch (640 000 kg), Polski (27 900 kg), Hiszpanii (322 840 kg), Niderlandów (120 kg) oraz Zjednoczonego Królestwa (10 049 kg). Ogółem złożono wnioski na 1 071 809 kg. W celu określenia ilości bromku metylowego spełniającej warunki zezwolenia dotyczącego zastosowań krytycznych w 2007 r. Komisja zastosowała kryteria zawarte w decyzji IX/6 oraz w art. 3 ust. 2 ii) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000. Po konsultacji z państwami członkowskimi Komisja ustaliła, że we Wspólnocie były dostępne odpowiednie substancje alternatywne, a w okresie następującym po sporządzeniu wniosków przez państwa członkowskie stały się one bardziej rozpowszechnione w wielu krajach będących stronami protokołu montrealskiego. W rezultacie Komisja określiła, że w 2007 r. można wykorzystać 521 836 kg bromku metylowego w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z zastosowań krytycznych we wszystkich państwach członkowskich, które złożyły wniosek o stosowanie bromku metylowego. Ilość ta stanowi 2,7 % zużycia bromku metylowego w 1991 r. we Wspólnocie Europejskiej i wskazuje, że ponad 97,3 % bromku metylowego zostało zastąpione przez substancje alternatywne. Kategorie zastosowań krytycznych są zbliżone do kategorii określonych w tabeli A decyzji XVIII/13 przyjętej na osiemnastym posiedzeniu stron protokołu montrealskiego (3). Artykuł 3 ust. 2 ii) zobowiązuje również Komisję do określenia, którzy użytkownicy mogą korzystać z odstępstwa związanego z zastosowaniem krytycznym. Zważywszy że art. 17 ust. 2 wymaga określenia przez państwo członkowskie minimalnych wymagań dotyczących kwalifikacji personelu zaangażowanego przy stosowaniu bromku metylowego, a jedynym zastosowaniem jest fumigacja (gazowanie), Komisja określiła, że jedynymi użytkownikami bromku metylowego są osoby przeprowadzające fumigację, zaproponowane przez państwo członkowskie i upoważnione przez Komisję do stosowania bromku metylowego do zastosowań krytycznych. Osoby przeprowadzające fumigację mają odpowiednie kwalifikacje, aby móc w sposób bezpieczny stosować wymieniony środek; państwa członkowskie wprowadziły procedury umożliwiające identyfikację na ich terytorium upoważnionych osób przeprowadzających fumigację wykorzystujących bromek metylowy do zastosowań krytycznych.

Artykuł 3 ust. 2 i) lit. d) i art. 4 ust. 2 i) lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zakazują produkcji, przywozu i wprowadzania do obrotu po dniu 31 grudnia 2004 r. bromku metylowego przeznaczonego do wszystkich zastosowań, z wyjątkiem, między innymi (2), zastosowań krytycznych zgodnie z art. 3 ust. 2 ii) oraz z kryteriami ustalonymi w decyzji IX/6 przyjętej przez strony protokołu montrealskiego wraz z innymi istotnymi kryteriami uzgodnionymi przez strony. Wyłączenia dotyczące zastosowań krytycznych mają stanowić nieliczne odstępstwa, w celu zapewnienia krótkiego okresu na przyjęcie rozwiązań alternatywnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 143 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 16 z 20076.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 11/2005 (ex N 21/2005), którą Niemcy planują przyznać na budowę rurociągu do przesyłu etylenu w Bawarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4836) (1)

 • Dz. U. L143 - 14 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. ustanawiające warunki eksperymentalnych połowów dobijakowatych w Morzu Północnym na rok 2007

 • Dz. U. L143 - 9 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L143 - 5 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 28 maja do 1 czerwca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L143 - 3 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L143 - 1 z 20076.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 618/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.