Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 23

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/391/WPZiB z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

Data ogłoszenia:2007-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 23

8.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/23

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/391/WPZiB z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB dotyczące w odniesieniu do Somalii „3. środków ograniczających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Postępując zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 733 (1992), 1356 (2001) oraz 1425 (2002) dotyczącymi objęcia Somalii embargiem na broń, w dniu 10 grudnia 2002 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB (1). W dniu 20 lutego 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję RB ONZ 1744 (2007) przewidującą dodatkowe zwolnienie ze środków ograniczających nałożonych na mocy pkt 5 rezolucji RB ONZ 733 (1992) i określonych bardziej szczegółowo w pkt 1 i 2 rezolucji RB ONZ 1425 (2002), które to zwolnienie obejmuje dostawy broni i sprzętu wojskowego oraz szkolenia i pomoc techniczną służące wyłącznie wsparciu misji lub przeznaczone do wykorzystania przez tę misję, zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ 1744 (2007). Środki ograniczające nałożone wspólnym stanowiskiem 2002/960/WPZiB należy zatem zmienić w celu zapewnienia skuteczności rezolucji RB ONZ 1744 (2007). Wspólnota powinna podjąć działania w celu wprowadzenia w życie niektórych środków,

a) dostaw lub sprzedaży broni i podobnych materiałów wszystkich rodzajów oraz do bezpośredniego lub pośredniego zapewniania doradztwa technicznego, pomocy finansowej i innej oraz szkoleń związanych z działaniami wojskowymi służących wyłącznie wsparciu misji lub przeznaczonych do wykorzystania przez tę misję, zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ 1744 (2007);

(2)

b) dostaw lub sprzedaży broni i podobnych materiałów wszystkich rodzajów oraz do bezpośredniego lub pośredniego zapewniania doradztwa technicznego, przeznaczonego wyłącznie do pomocy w rozwoju instytucji sektora bezpieczeństwa, zgodnie z procesem politycznym określonym w pkt 1, 2 i 3 rezolucji RB ONZ 1744 (2007), pod warunkiem niepodjęcia decyzji odmownej przez komitet ustanowiony na mocy pkt 11 rezolucji RB ONZ 751 (1992) w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania odpowiedniego powiadomienia;

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 3 wspólnego stanowiska 2002/960/WPZiB otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 334 z 11.12.2002, str. 1. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/94/WPZiB (Dz.U. L 41 z 13.2.2007, str. 19).

c) dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego, przeznaczonego wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych, ani do dostaw materiałów przeznaczonych do wykorzystania w programach rozwoju instytucjonalnego przygotowanych przez Unię, Wspólnotę lub państwa członkowskie, w tym w programach z dziedziny bezpieczeństwa, prowadzonych w ramach procesu pokojowego i procesu pojednania oraz zatwierdzonych uprzednio przez komitet ustanowiony w pkt 11 rezolucji RB ONZ 751 (1992); ust. 1 i 2 nie mają też zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek przeciwodłamkowych i hełmów wojskowych, przywożonej na określony czas do Somalii wyłącznie na własny użytek przez pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawicieli mediów i pracowników zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojem oraz związanego z nimi personelu.”.

L 146/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2007

Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 czerwca 2007 r. W imieniu Rady

M. GLOS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L146 - 21 z 20078.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania informacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2007 r.

 • Dz. U. L146 - 19 z 20078.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia malationu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2337) (1)

 • Dz. U. L146 - 18 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające odstępstwo od załącznika do rozporządzenia Rady 79/65/EWG w odniesieniu do okręgów w Rumunii

 • Dz. U. L146 - 17 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające odstępstwo na rok obrachunkowy 2006 od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w odniesieniu do terminu przesyłania sprawozdań z gospodarstwa rolnego

 • Dz. U. L146 - 14 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L146 - 7 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające wymagania w zakresie stosowania protokołu przesyłania komunikatów lotniczych do celów powiadamiania, koordynowania i przekazywania lotów pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L146 - 5 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L146 - 1 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 631/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.