Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające wymagania w zakresie stosowania protokołu przesyłania komunikatów lotniczych do celów powiadamiania, koordynowania i przekazywania lotów pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (1)

Data ogłoszenia:2007-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 7

Strona 1 z 6
8.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 633/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające wymagania w zakresie stosowania protokołu przesyłania komunikatów lotniczych do celów powiadamiania, koordynowania i przekazywania lotów pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zapewnienia spójności odpowiednich przepisów wykonawczych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Utrzymanie urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego do łączności, zgodnego z normami Eurocontrol w zakresie wymiany danych lotniczych, staje się coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. Dlatego też konieczne jest przyjęcie odpowiednich nowych norm wspomagających wymianę danych lotniczych.

(5)

Obecnie za najodpowiedniejszą podstawę dla spełnienia wymagań łączności w zakresie wymiany danych lotniczych pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego uważany jest protokół TCP/IP.

Pomiędzy systemami przetwarzania danych lotniczych odbywa się wymiana informacji pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego do celów powiadamiania, koordynowania i przekazywania lotów oraz do celów koordynacji cywilno-wojskowej. Wymiana tych informacji powinna opierać się na odpowiednich i ujednoliconych protokołach komunikacyjnych zapewniających ich interoperacyjność. Na mocy art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) udzielono mandatu na opracowanie wymagań dla protokołu przesyłania komunikatów lotniczych przeznaczonego do celów powiadamiania, koordynowania i przekazywania lotów. Niniejsze rozporządzenie oparte jest na wynikającym z tego mandatu sprawozdaniu z dnia 31 marca 2005 r. Norma Eurocontrol dotycząca wymiany danych lotniczych została dołączona w postaci załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2082/2000 z dnia 6 września 2000 r. przyjmującego normy Eurocontrol i zmieniającego dyrektywę 97/15/WE, przyjmującego normy Eurocontrol i zmieniającego dyrektywę Rady 93/65/EWG (3), przez co wprowadzono obowiązek jej stosowania na terytorium Wspólnoty w przypadku dostaw nowych systemów przetwarzania danych lotniczych. Ze względu na uchylenie z dniem 20 października 2005 r. rozporządzenia (WE) nr 2082/2000 konieczna jest aktualizacja prawodawstwa wspólnotowego w celu

Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować stosowanie protokołu przesyłania komunikatów lotniczych wykorzystywanego do wymiany informacji zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiającym wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (4).

(2)

(7)

Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje wojskowych działań operacyjnych i szkoleniowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 549/2004.

(8)

(3)

W oświadczeniu na temat kwestii wojskowych odnoszących się do Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (5) państwa członkowskie zobowiązały się do wzajemnej współpracy, przy uwzględnieniu krajowych wymagań wojskowych, w celu pełnego i jednolitego stosowania koncepcji elastycznego wykorzystania przestrzeni powietrznej we wszystkich państwach członkowskich przez wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 146 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L146 - 23 z 20078.6.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/391/WPZiB z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L146 - 21 z 20078.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania informacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2007 r.

 • Dz. U. L146 - 19 z 20078.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia malationu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2337) (1)

 • Dz. U. L146 - 18 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające odstępstwo od załącznika do rozporządzenia Rady 79/65/EWG w odniesieniu do okręgów w Rumunii

 • Dz. U. L146 - 17 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające odstępstwo na rok obrachunkowy 2006 od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w odniesieniu do terminu przesyłania sprawozdań z gospodarstwa rolnego

 • Dz. U. L146 - 14 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L146 - 5 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L146 - 1 z 20078.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 631/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.