Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 147 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego od olejów mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do produkcji tlenku glinu w Gardanne, w regionie Shannon oraz na Sardynii wprowadzonego odpowiednio przez Francję, Irlandię i Włochy (C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01) i C 80/2001 (ex NN 26/01)) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 286) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 147 POZ 29

Strona 1 z 14
8.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lutego 2007 r.

L 147/29

w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego od olejów mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do produkcji tlenku glinu w Gardanne, w regionie Shannon oraz na Sardynii wprowadzonego odpowiednio przez Francję, Irlandię i Włochy (C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01) i C 80/2001 (ex NN 26/01)) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 286)

(Jedynie tekst w językach: angielskim, francuskim i włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/375/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit 1,

(2)

stawek podatku akcyzowego oraz zwolnienia od tego podatku niektórych olejów mineralnych używanych do celów szczególnych (4), która zezwala na wprowadzenie tego typu zwolnień do dnia 31 grudnia 2006 r. Na mocy dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (5) dyrektywa 92/82/EWG została uchylona z dniem 31 grudnia 2003 r. Artykuł 2 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2003/96/WE stanowi, że dyrektywa nie ma zastosowania do określonych sposobów wykorzystania energii, w tym podwójnego zastosowania produktów energetycznych. Artykuł 2 ust. 4 lit. b) tiret drugie stwierdza, że wykorzystywanie produktów energetycznych do redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych uważa się za podwójne zastosowanie. Zastosowanie paliw ciężkich do produkcji tlenku glinu podpada pod tę kategorię. W związku z tym od dnia 31 grudnia 2003 r. minimalna stawka podatku akcyzowego od ciężkich paliw nie ma zastosowania do paliw stosowanych w procesie produkcji tlenku glinu. Odstępstwa zawarte w decyzji 2001/224/WE i innych podobnych przepisach zostały ujęte w załączniku II do dyrektywy 2003/96/WE. Na mocy decyzji C(2001)3296, C(2001)3300 oraz C(2001)3295 z dnia 30 października 2001 r. (6) Komisja wszczęła procedurę przewidzianą w art. 88 ust. 2 Traktatu w odniesieniu do zwolnień. Zgodnie z decyzją Komisji 2006/323/WE (7) z dnia 7 grudnia 2005 r. (notyfikowanej jako dokument nr C(2005)4436), Komisja zamknęła wspomnianą procedurę dotyczącą pomocy udzielonej w rozpatrywanym okresie do dnia 31 grudnia 2003 r., uznając, że była ona częściowo niezgodna ze wspólnym rynkiem. Postępowanie przedłużono w odniesieniu do okresu rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2004 r. Motywy od 6 do 15 decyzji 2006/323/WE zawierają szczegółowy opis korespondencji między Komisją, zainteresowanymi państwami członkowskimi, beneficjentami pomocy oraz Europejskim Stowarzyszeniem Wytwórców Aluminium (zwanym dalej „EAA”, ang. European Aluminium Association) w okresie do grudnia 2005 r.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje:

1 (1) PROCEDURA

Opodatkowanie olejów mineralnych podlega harmonizacji na poziomie wspólnotowym od chwili wejścia w życie dyrektywy Rady 92/81/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych (2). Stosowanie olejów mineralnych w procesie produkcji tlenku glinu nie zostało wyłączone z zakresu dyrektywy 92/81/EWG. Nie było także przedmiotem obowiązkowego czy opcjonalnego zwolnienia na mocy art. 8 wspomnianej dyrektywy. Artykuł 6 dyrektywy Rady 92/82/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatków akcyzowych dla olejów mineralnych (3) określił minimalną stawkę podatku akcyzowego dla ciężkiego oleju opałowego, którą państwa członkowskie miały zacząć stosować od dnia 1 stycznia 1993 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 147 POZ 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L147 - 1 z 20078.6.2007

    Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) w formie dotacji na dekodery cyfrowe, udzielonej przez Republikę Włoską (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6634) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.