Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 148 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/377/EWG w odniesieniu do metodologii stosowanej w celu zbierania danych dotyczących cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (1)

Data ogłoszenia:2007-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 148 POZ 11

Strona 1 z 5
9.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/377/EWG w odniesieniu do metodologii stosowanej w celu zbierania danych dotyczących cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/394/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy zatem 90/377/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/377/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. dotyczącą wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (1), w szczególności jej art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu określonego w art. 7 dyrektywy 90/377/EWG,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Dyrektywa 90/377/EWG określa szczegółowo formę, treść i inne cechy informacji, które powinny zostać przekazane przez przedsiębiorstwa dostarczające gaz lub energię elektryczną końcowym odbiorcom przemysłowym. Metodologię wykorzystywaną przy zbieraniu informacji na temat cen należy uaktualniać w celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków panujących na konkurencyjnych rynkach energii elektrycznej i gazu, stworzonych na podstawie dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE (2) oraz dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE (3), z uwzględnieniem faktu, że na każdym rynku działa obecnie szereg dostawców.

Artykuł 1 Załączniki do dyrektywy 90/377/EWG zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Andris PIEBALGS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 185 z 17.7.1990, str. 16. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/108/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 414). (2) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/653/WE (Dz.U. L 270 z 29.9.2006, str. 72). (3) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 57.

L 148/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I CENY GAZU Ceny gazu dla końcowych odbiorców przemysłowych (1) należy zebrać i opracować zgodnie z następującą metodologią: a) b) Należy zbierać ceny płacone przez końcowych odbiorców przemysłowych dokonujących zakupu gazu ziemnego dostarczanego w systemie sieciowym na własne potrzeby. Uwzględnia się wszystkie rodzaje przemysłowego wykorzystania gazu, ale system nie obejmuje odbiorców wykorzystujących gaz: — w celu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach lub elektrociepłowniach, — w celach nieenergetycznych (np. w przemyśle chemicznym), — w ilościach przekraczających 4 000 000 gigadżuli (GJ) rocznie. c) d) Rejestrowanie cen opiera się na systemie zakresów standardowego zużycia określonych na podstawie rocznego zużycia gazu. Ceny należy zbierać dwa razy w roku, na początku każdego półrocza (styczeń i lipiec); będą one stanowić średnią cenę gazu płaconą przez końcowego odbiorcę przemysłowego w poprzednim półroczu. Pierwsze sprawozdanie zawierające dane dotyczące cen dla Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich będzie dotyczyło sytuacji z dnia 1 stycznia 2008 r. Ceny należy wyrażać w walucie krajowej za 1 GJ. Stosowana jednostka energii jest mierzona na podstawie wartości opałowej górnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 148 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 27 z 20079.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 301 z 31.10.2006)

 • Dz. U. L148 - 25 z 20079.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 613/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (  Dz.U. L 141 z 2.6.2007)

 • Dz. U. L148 - 24 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2004/409/WE uznającą zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia ethaboxamu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2336) (1)

 • Dz. U. L148 - 17 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2007 r. dotycząca przepisów krajowych w sprawie wykorzystania krótkołańcuchowych chlorowanych parafin zgłoszonych przez Królestwo Niderlandów na podstawie art. 95 ust. 4 Traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2361) (1)

 • Dz. U. L148 - 9 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia diazynonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2339) (1)

 • Dz. U. L148 - 7 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia oksydemetonu metylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2098) (1)

 • Dz. U. L148 - 5 z 20079.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 78. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L148 - 3 z 20079.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L148 - 1 z 20079.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.