Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 148 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2007 r. dotycząca przepisów krajowych w sprawie wykorzystania krótkołańcuchowych chlorowanych parafin zgłoszonych przez Królestwo Niderlandów na podstawie art. 95 ust. 4 Traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2361) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 148 POZ 17

Strona 1 z 9
9.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 czerwca 2007 r. dotycząca przepisów krajowych w sprawie wykorzystania krótkołańcuchowych chlorowanych parafin zgłoszonych przez Królestwo Niderlandów na podstawie art. 95 ust. 4 Traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2361)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/395/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


(…) 6. W terminie 6 miesięcy od notyfikacji określonych w ustępach 4 i 5 Komisja zatwierdza lub odrzuca przepisy krajowe, o których mowa, po sprawdzeniu, czy są one środkiem arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniem w handlu między państwami członkowskimi i czy stanowią one przeszkodę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.”. 2. Dyrektywa 2002/45/WE a przepisy krajowe 2.1. Dyrektywa 2002/45/WE

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

I. FAKTY

(1)

Pismem stałego przedstawicielstwa Królestwa Niderlandów przy Unii Europejskiej z dnia 8 grudnia 2006 r. rząd Niderlandów, powołując się na art. 95 ust. 4 Traktatu, poinformował Komisję o przepisach krajowych w sprawie wykorzystania krótkołańcuchowych chlorowanych parafin (zwanych dalej SCCP), które jego zdaniem powinny pozostać w mocy po przyjęciu dyrektywy 2002/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniającej po raz dwudziesty dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (krótkołańcuchowych chlorowanych parafin) (1).

Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (3), z późniejszymi zmianami, ustanawia zasady ograniczające wprowadzanie do obrotu i stosowanie niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywa obejmuje substancje i preparaty niebezpieczne wymienione w załączniku I. Dyrektywa 2002/45/WE, której podstawą prawną jest art. 95 Traktatu, w załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG uwzględniła nowy punkt 42 dotyczący chlorowanych alkanów o długości łańcucha C10 do C13 (SCCP) i ustanowiła zasady wprowadzania do obrotu i stosowania tych substancji. Zgodnie z punktem 42.1 SCCP nie mogą być wprowadzane do obrotu do stosowania jako substancje lub składniki innych substancji lub preparatów w stężeniu przekraczającym 1 %: — w obróbce metali, — do natłuszczania skór.

(2)

Powiadomienie z dnia 8 grudnia 2006 r. jest drugim powiadomieniem Królestwa Niderlandów dotyczącym odstępstwa od przepisów dyrektywy 2002/45/WE. Pierwszy wniosek o utrzymanie istniejących przepisów krajowych został przedłożony dnia 17 stycznia 2003 r. Decyzją 2004/1/WE (2) Komisja postanowiła, że Niderlandy mogą częściowo utrzymać przepisy krajowe do dnia 31 grudnia 2006 r.

(5)

1. Artykuł 95 ust. 4 i 6 Traktatu

(3)

Artykuł 95 ust. 4 i 6 Traktatu stanowi, że: „4. Jeśli po przyjęciu przez Radę lub Komisję środka harmonizującego państwo członkowskie uzna za niezbędne utrzymanie przepisów krajowych uzasadnionych ważnymi względami określonymi w artykule 30 lub dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego lub środowiska pracy, notyfikuje je Komisji, wskazując powody ich utrzymania.

(6)

Punkt 42.2 stanowi, że do dnia 1 stycznia 2003 r. wszystkie pozostałe zastosowania SCCP zostaną zbadane przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi oraz Komisją OSPAR w oparciu o nowe dane naukowe na temat ryzyka stwarzanego przez SCCP dla zdrowia i środowiska naturalnego. Parlament Europejski zostanie poinformowany o wynikach tego badania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 148 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 27 z 20079.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 301 z 31.10.2006)

 • Dz. U. L148 - 25 z 20079.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 613/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (  Dz.U. L 141 z 2.6.2007)

 • Dz. U. L148 - 24 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2004/409/WE uznającą zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia ethaboxamu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2336) (1)

 • Dz. U. L148 - 11 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/377/EWG w odniesieniu do metodologii stosowanej w celu zbierania danych dotyczących cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (1)

 • Dz. U. L148 - 9 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia diazynonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2339) (1)

 • Dz. U. L148 - 7 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia oksydemetonu metylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2098) (1)

 • Dz. U. L148 - 5 z 20079.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 78. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L148 - 3 z 20079.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L148 - 1 z 20079.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.