Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 109

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2007-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 109

Strona 109 z 110

3.

Stosowanie lin płoszących tori

3.1. Linę należy zwiesić z tyczki przytwierdzonej do statku. Tyczkę liny płoszącej tori należy umieścić jak najwyżej, tak aby lina chroniła przynętę w dostatecznej odległości od rufy statku i nie uległa splątaniu z narzędziem połowowym. Większa wysokość tyczki zapewnia lepszą ochronę przynęty. Na przykład wysokość około 6 m powyżej powierzchni wody może zapewnić ochronę przynęty na około 100 m powierzchni. 3.2. Linę płoszącą tori należy zawiesić w taki sposób, aby wstążki płoszące znajdowały się nad haczykami z przynętą zanurzonymi w wodzie. 3.3. W celu zapewnienia jeszcze większej ochrony przynęty przed ptakami zachęca się do stosowania kilku lin płoszących tori.


20.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/209

3.4. Ze względu na możliwość zerwania lub splątania liny na pokładzie powinny znajdować się zapasowe liny płoszące tori, które mogą zastąpić uszkodzone liny i zagwarantować nieprzerwane prowadzenie połowów. 3.5. Jeżeli rybacy stosują maszynę do zarzucania przynęty (BCM), muszą zapewnić koordynację między liną płoszącą tori a maszyną poprzez: a) upewnienie się, że maszyna zarzuca przynętę bezpośrednio na obszar będący pod ochroną liny płoszącej tori oraz; jeżeli stosowanie maszyny umożliwia zarzucanie przynęty z prawej i lewej burty, zastosowanie dwóch lin płoszących tori.

b)

3.6. W celu łatwiejszego stosowania i wciągania lin płoszących tori zachęca się rybaków do zainstalowania ręcznych, elektrycznych lub hydraulicznych wciągarek.

L 15/210

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK XVII

20.1.2007

Statki dokonujące nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

1.

PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK

1.1. Komisja niezwłocznie informuje państwa członkowskie o statkach pływających pod banderami państw niebędących umawiającymi się stronami Konwencji w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w dziedzinie rybołówstwa na północno-wschodnim Atlantyku (zwanej dalej „konwencją”), które zaobserwowano podczas prowadzenia działań połowowych na obszarze regulowanym konwencją i które Komisja Rybołówstwa Północno – Wschodniego Atlantyku (NEAFC) umieściła na tymczasowym wykazie statków podejrzanych o podważanie zaleceń ustanowionych w ramach konwencji. W odniesieniu do tych statków mają zastosowanie następujące środki: a) statki wpływające do portów nie mają pozwolenia na wyładunek ani przeładunek i są poddane inspekcji przez właściwe organy. Inspekcje te obejmują dokumenty statku, dzienniki, narzędzia połowowe, połów na pokładzie i wszelkie inne kwestie związane z działalnością statku w ramach obszaru regulowanego konwencją. Informacje o wynikach inspekcji są bezzwłocznie przekazywane Komisji; statki rybackie, statki pomocnicze, statki zaopatrujące inne statki w paliwo, statki-bazy i statki towarowe pływające pod banderą jednego z państw członkowskich w żaden sposób nie pomagają tym statkom ani nie uczestniczą w przeładunkach lub wspólnych operacjach połowowych z tymi statkami; statkom tym nie udostępnia się w portach zapasów, paliwa ani innych usług.

b)

c)

1.2. Statki, które zostały umieszczone przez NEAFC w wykazie statków, w stosunku do których potwierdzono, że dokonywały nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów (zwane dalej statkami IUU), są wyszczególnione w dodatku 1. Oprócz środków określonych w pkt. 1.1 do tych statków stosuje się następujące środki: a) b) statkom IUU zabrania się wpływania do portów Wspólnoty; statki IUU nie mają pozwolenia na dokonywanie połowów na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz zabronione jest czarterowanie tych statków; zabrania się przywozu ryb pochodzących ze statków IUU; państwa członkowskie nie wyrażają zgody na przejście statków IUU pod ich banderę i zachęcają importerów, przewoźników i inne zainteresowane sektory do niepodejmowania negocjacji oraz do niedokonywania przeładunku ryb złowionych przez te statki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 109 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.