Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2007-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 110

2. Co drugi wtorek do północy państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie dotyczące ilości karmazyna złowionych w okresie dwóch tygodni kończącym się o północy poprzedniej niedzieli na podobszarze 2 oraz w rejonach IF, 3K oraz 3M obszaru regulowanego NAFO przez statki pływające pod ich banderą oraz zarejestrowane na ich terytorium. Jeśli łączne połowy osiągnęły 50 % TAC, sprawozdania przesyłane są co tydzień.

SEKCJA 7

Środki egzekwowania przepisów Artykuł 44 Postępowanie w przypadku naruszeń 1. Właściwe organy państwa członkowskiego powiadomione o naruszeniu przepisów przez jeden ze swoich statków bezzwłocznie wszczynają postępowanie wyjaśniające w sprawie tego naruszenia w celu uzyskania wymaganych dowodów, które to postępowanie w odpowiednich przypadkach obejmuje kontrolę fizyczną odnośnego statku. 2. W przypadku nieprzestrzegania przez statek środków przyjętych przez NAFO, właściwe organy państwa członkowskiego bezzwłocznie podejmują działania prawne lub administracyjne zgodnie z ustawodawstwem krajowym wobec obywateli odpowiedzialnych za statek pływający pod ich banderą. 3. Właściwe organy państwa członkowskiego bandery gwarantują, że postępowanie wszczęte na mocy ust. 2 może, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego, zapewnić skuteczne środki o odpowiedniej surowości, zagwarantować przestrzeganie przepisów, pozbawić osoby odpowiedzialne korzyści ekonomicznych płynących z naruszenia, a także skutecznie zniechęcić do naruszania przepisów w przyszłości. Artykuł 45 Traktowanie sporządzanych przez inspektorów sprawozdań dotyczących naruszeń przepisów 1. Sprawozdania z inspekcji i nadzoru sporządzane przez inspektorów NAFO stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym prowadzonym przez jakiekolwiek państwo członkowskie. Do celów ustaleń faktycznych, sprawozdania te są traktowane na tych samych zasadach, jak sprawozdania z inspekcji i nadzoru sporządzanymi przez jego własnych inspektorów. 2. Państwa członkowskie współpracują w celu ułatwienia postępowań sądowych lub innych wynikających ze sprawozdania przedstawionego przez inspektora w ramach tego systemu, z zastrzeżeniem przepisów regulujących dopuszczanie dowodów w krajowym systemie sądownictwa i innych systemach krajowych.


Szczególne przepisy dotyczące krewetek północnych Artykuł 42 Połowy krewetek północnych 1. Każde państwo członkowskie codziennie składa Komisji sprawozdanie o ilościach krewetek północnych (Pandalus borealis) złowionych w rejonie 3L obszaru regulowanego NAFO przez statki pływające pod jego banderą i zarejestrowane we Wspólnocie. Wszelka działalność połowowa jest prowadzona na głębokości przekraczającej 200 metrów oraz jest ograniczona do jednego statku przypadającego na każdy przydział państwa członkowskiego w danym okresie. 2. Kapitan statku poławiającego krewetki w rejonie 3L lub jego przedstawiciel przed wpłynięciem do jakiegokolwiek portu przedstawia właściwym organom państwa członkowskiego, z którego portu zamierza skorzystać, następujące informacje na co najmniej 24 godziny przed przewidywaną godziną przybycia do portu: a) b) c) godzinę przybycia do portu; ilości krewetek zatrzymane na pokładzie; rejon lub rejony, na których dokonano połowów.

SEKCJA 6

Szczególne przepisy dotyczące karmazyna Artykuł 43 Połów karmazyna 1. Co drugi poniedziałek kapitan statku wspólnotowego dokonującego połowów karmazyna na podobszarze 2 oraz w rejonie IF, 3K oraz 3M obszaru regulowanego NAFO

20.1.2007

PL Artykuł 46

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/17

Działania następcze w odniesieniu do pewnych poważnych naruszeń przepisów 1. Poza przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 1956/88 z dnia 9 czerwca 1988 r. przyjmującego przepisy w sprawie stosowania Systemu Wspólnej Międzynarodowej Kontroli przyjętego przez Organizację Rybacką Północno-Zachodniego Atlantyku (1), w szczególności ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.