Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 150 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Rumunii za oficjalnie wolną od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Słowenii za oficjalnie wolną od brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2400) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 150 POZ 11

Strona 1 z 2
12.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Rumunii za oficjalnie wolną od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Słowenii za oficjalnie wolną od brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2400)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/399/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Ponadto od momentu tego uznania Rumunia podjęła się spełnienia warunków przewidzianych w sekcji II pkt 2 rozdziału 1 załącznika A dyrektywy 91/68/EWG w celu utrzymania przyznanego jej statusu oficjalnie wolnej od brucelozy.

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej załącznik A część II pkt 7,

(4)

Rumunia przedłożyła Komisji dokumentację wskazującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzianymi w sekcji II pkt 1 lit. b) rozdziału 1 załącznika A do dyrektywy 91/68/EWG dotyczącą całego jej obszaru, w odniesieniu do utrzymania przyznanego jej statusu oficjalnie wolnej od brucelozy.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (2), w szczególności jej sekcję II rozdziału 1 załącznika A,

(5)

Rumunię należy zatem uznać za oficjalnie wolną od brucelozy (B. melitensis) w odniesieniu do gospodarstw hodowli owiec lub kóz.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Decyzja Komisji 93/52/EWG z dnia 21 grudnia 1992 r. stwierdzająca stosowanie się państw członkowskich lub regionów do wymagań odnoszących się do brucelozy (B. melitensis) i przyznająca im status państw członkowskich lub regionów oficjalnie wolnych od tej choroby (3) zawiera wykaz państw członkowskich i regionów uznanych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) zgodnie z dyrektywą 91/68/EWG.

Dyrektywa 64/432/EWG stanowi, że państwa członkowskie bądź ich części lub regiony mogą być uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła, pod warunkiem że spełniają one pewne warunki ustanowione w tej dyrektywie.

(7)

(2)

W następstwie kontroli weterynaryjnej przeprowadzonej w lipcu 2001 r. uznano, iż Rumunia spełnia warunki przewidziane w sekcji II pkt 1 lit. b) rozdziału 1 załącznika A do dyrektywy 91/68/EWG. Dlatego też została wymieniona w decyzji Komisji 97/232/WE z dnia 3 marca 1997 r. ustalającej wykaz państw trzecich, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz owiec i kóz (4) jako państwo trzecie oficjalnie uznane za wolne od brucelozy (B. melitensis).

(8)

Wykazy regionów państw członkowskich uznanych za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła są wyszczególnione w decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. przyznającej status bydła urzędowo uznanego za wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (5).

Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE. (3) Dz.U. L 13 z 21.1.1993, str. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/169/WE (Dz.U. L 57 z 28.2.2006, str. 35). (4) Dz.U. L 93 z 8.4.1997, str. 43. Decyzja uchylona decyzją 2004/212/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, str. 11).

(1)

Słowenia przedłożyła Komisji dokumentację wskazującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzianymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do całego jej obszaru w celu uznania tego państwa członkowskiego za państwo członkowskie oficjalnie wolne od brucelozy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 150 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 15 z 200712.6.2007

  Wspólne Stanowisko Rady 2007/400/WPZiB z dnia 11 czerwca 2007 r. dotyczące uchylenia niektórych środków ograniczających przeciwko Liberii

 • Dz. U. L150 - 8 z 200712.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2386) (1)

 • Dz. U. L150 - 5 z 200712.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2007 r. powołująca grupę ekspertów do spraw demograficznych

 • Dz. U. L150 - 4 z 200712.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Bryndza Podhalańska” (ChNP)

 • Dz. U. L150 - 3 z 200712.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Banon (ChNP)

 • Dz. U. L150 - 1 z 200712.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L150 - 0 z 200712.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.