Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 150 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2007 r. powołująca grupę ekspertów do spraw demograficznych

Data ogłoszenia:2007-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 150 POZ 5

Strona 1 z 2
12.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 czerwca 2007 r. powołująca grupę ekspertów do spraw demograficznych (2007/397/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

W skład grupy wejdą przedstawiciele rządów państw członkowskich oraz niezależni eksperci.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 140,


(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy zatem powołać grupę ekspertów do spraw demograficznych, określić jej uprawnienia i strukturę organizacyjną,

(1)

Artykuł 140 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi, że Komisja zachęca do współpracy między państwami członkowskimi oraz ułatwia koordynację ich działań we wszystkich dziedzinach polityki społecznej.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym powołuje się przy Komisji na odnawialną, pięcioletnią kadencję „grupę ekspertów do spraw demograficznych”, dalej zwaną „grupą”.

(2)

W zgodzie z własnym komunikatem z dnia 12 października 2006 r., zatytułowanym „Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości” Komisja postanowiła skorzystać z pomocy grupy ekspertów rządowych.

Artykuł 2 Zadania Zadaniem grupy jest doradzanie Komisji w ramach procesu śledzenia zmian demograficznych oraz wdrażania kierunków polityki wytyczonych w komunikacie Komisji o demograficznej przyszłości Europy z dnia 12 października 2006 r. – dokument COM(2006) 571.

(3)

Zadaniem tej grupy będzie przyczynienie się do opracowania polityki przystosowania do zmian demograficznych.

(4)

Należy zapewnić zachowanie komplementarności i dążyć do uniknięcia podwojenia zadań w stosunku do działań innych grup i komitetów europejskich zajmujących się sprawami demograficznymi, w szczególności Komitetu ds. Zatrudnienia, Komitetu Ochrony Socjalnej, Komitetu Polityki Gospodarczej, Komitetu Ekonomiczno-Finansowego oraz Komitetu Doradczego ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn, a także grupy wysokiego szczebla ds. włączania równouprawnienia płci do głównego nurtu polityki. Komisja będzie informowała wymienione organy o postępach prac grupy ekspertów ds. demograficznych.

W szczególności, zadaniem grupy będzie:

— wspomaganie Komisji w wyciąganiu wniosków z wyników badań, w rozpoznawaniu informacji istotnych pod kątem sprawozdań w dziedzinie demografii oraz ułatwianiu wymiany dobrych praktyk, dla której odpowiednim miejscem będzie forum demograficzne; analiza rezultatów licznych działań i prac badawczych w tej sferze prowadzonych przez instytucje europejskie,

L 150/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2007

— umożliwienie państwom członkowskim wyrażenia opinii na temat działań, jakie należy podjąć w obliczu wyzwania demograficznego, a także na temat poszczególnych inicjatyw wynikających z komunikatu z dnia 12 października 2006 r. o demograficznej przyszłości Europy i jego następstw, zwłaszcza w dziedzinach, które nie zostały w pełni ogarnięte pracami istniejących komitetów i grup doradczych,

— nazwiska wyznaczonych członków występujących indywidualnie publikowane są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, a także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C. Nazwiska te są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (1) Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Artykuł 4 Tryb funkcjonowania 1. Komisja mianuje przewodniczącego grupy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 150 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 15 z 200712.6.2007

  Wspólne Stanowisko Rady 2007/400/WPZiB z dnia 11 czerwca 2007 r. dotyczące uchylenia niektórych środków ograniczających przeciwko Liberii

 • Dz. U. L150 - 11 z 200712.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Rumunii za oficjalnie wolną od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Słowenii za oficjalnie wolną od brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2400) (1)

 • Dz. U. L150 - 8 z 200712.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2386) (1)

 • Dz. U. L150 - 4 z 200712.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Bryndza Podhalańska” (ChNP)

 • Dz. U. L150 - 3 z 200712.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Banon (ChNP)

 • Dz. U. L150 - 1 z 200712.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L150 - 0 z 200712.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.