Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 150 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2386) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 150 POZ 8

Strona 1 z 2
L 150/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2386)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/398/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

(5)

Bułgaria we współpracy z Biurem ds. Żywności i Weterynarii (FVO) prowadzi badania wszystkich zakładów przetwórczych działających w tym sektorze. W tym kontekście Bułgaria wystąpiła z wnioskiem o dodanie niektórych przedsiębiorstw do wykazu w załączniku do decyzji 2007/31/WE. Władze bułgarskie przedstawiły gwarancje, że przedsiębiorstwa te działają zgodnie z wymaganiami wspólnotowymi. W związku z tym wykaz zamieszczony w tym załączniku należy odpowiednio uaktualnić. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić załącznikiem do niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2007/31/WE (2) ustanawia środki przejściowe dotyczące wysyłania z Bułgarii do innych państw członkowskich niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3). Produkty te powinny być wysyłane z Bułgarii, tylko jeżeli zostały uzyskane w zakładach przetwórczych wymienionych w załączniku do tej decyzji. Decyzja Komisji 2007/31/WE (4) została zmieniona decyzją 2007/213/WE w celu usunięcia z wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji 2007/31/WE na wniosek władz bułgarskich niektórych zakładów przetwórczych. Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) w dniach 12–23 marca 2007 r. przeprowadziło w Bułgarii misję, której celem było zbadanie sytuacji zakładów przetwórczych.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2007/31/WE zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 61. Decyzja zmieniona decyzją 2007/213/WE (Dz.U. L 94 z 4.4.2007, str. 53). (3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, 1). (4) Dz.U. L 94 z 4.4.2007, str. 53.

12.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/9

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Wykaz zakładów przetwórczych uprawnionych do wysyłania produktów sektorów, o których mowa w art. 1, z Bułgarii do innych państw członkowskich ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

Nr

Nr wet.

Nazwa i adres zakładu

Lokalizacja danego zakładu

1. 2.

BG 0104014 BG 0401028

»Karol Fernandes Miyt« OOD »Mesokombinat — Svishtov« EOOD »Mesotsentrala — Montana« OOD »Kompas« OOD AD »Dil tur« »Evropimel« OOD »Unitemp« OOD »Mesokombinat — Razgrad« AD »Mekom« AD EOOD »Bulmestreyding« »Tandem-V« OOD »Tandem — Popovo« OOD

gr.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 150 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 15 z 200712.6.2007

  Wspólne Stanowisko Rady 2007/400/WPZiB z dnia 11 czerwca 2007 r. dotyczące uchylenia niektórych środków ograniczających przeciwko Liberii

 • Dz. U. L150 - 11 z 200712.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Rumunii za oficjalnie wolną od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Słowenii za oficjalnie wolną od brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2400) (1)

 • Dz. U. L150 - 5 z 200712.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2007 r. powołująca grupę ekspertów do spraw demograficznych

 • Dz. U. L150 - 4 z 200712.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Bryndza Podhalańska” (ChNP)

 • Dz. U. L150 - 3 z 200712.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Banon (ChNP)

 • Dz. U. L150 - 1 z 200712.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L150 - 0 z 200712.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.