Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 151 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4215 – Glatfelter/Crompton Assets) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6764) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 151 POZ 41

Strona 1 z 5
13.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/41

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4215 – Glatfelter/Crompton Assets) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6764)

(Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/403/WE) W dniu 20 grudnia 2006 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia. Pełen tekst decyzji, w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności, w oryginalnym języku postępowania oraz w językach roboczych Komisji znajduje się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html


I. STRESZCZENIE (1)

(4)

W dniu 16 sierpnia 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”) do Komisji wpłynęło zgłoszenie koncentracji, w wyniku której spółka P.H. Glatfelter Company („Glatfelter”, Stany Zjednoczone) przejęła w drodze zakupu aktywów wyłączną kontrolę nad branżą Lydney Business, należącą do objętej zarządem przymusowym spółki J.R. Crompton Ltd („Lydney Business”, Zjednoczone Królestwo). Glatfelter oraz Lydney Business zajmują się produkcją materiałów włóknistych typu „wet laid” do filtracji herbaty i kawy. Analiza rynku przeprowadzona przez Komisję wykazała, iż pomimo dużego udziału strony zgłaszającej w światowym rynku materiałów włóknistych typu „wet laid” do filtracji herbaty i kawy jej działalność będzie ograniczana przez kilku konkurentów, w szczególności przez brytyjską spółkę Purico, która niedawno znacząco zwiększyła swą moc produkcyjną w Chinach. Ponadto konkurencja ze strony materiałów alternatywnych wobec materiałów włóknistych typu „wet laid” do filtracji herbaty i kawy ograniczy możliwość podnoszenia cen przez stronę zgłaszającą. W związku z tym w decyzji uznano, że połączenie przedsiębiorstw nie będzie stanowić znaczącej przeszkody dla skutecznej konkurencji.

II. STRONY

(2)

Lydney Business stanowi część aktywów byłej spółki Crompton Ltd objętej zarządem przymusowym (zwanej dalej „Crompton”, Zjednoczone Królestwo). Crompton zajmował się wytwarzaniem papierów specjalistycznych oraz materiałów włóknistych typu „wet laid”; był również wiodącym dostawcą dla przemysłu produkującego torebki do herbaty oraz filtry do kawy. Crompton posiadał na terenie Zjednoczonego Królestwa trzy zakłady produkcyjne wyposażone łącznie w sześć maszyn papierniczych z sitem ukośnym: fabrykę papieru Lydney z trzema maszynami papierniczymi z sitem ukośnym, przetwarzającą również włókna polipropylenowe, fabrykę papieru Simpson Clough Mill z dwiema maszynami papierniczymi z sitem ukośnym oraz fabrykę papieru Devon Valley Mill z jedną maszyną papierniczą z sitem ukośnym oraz jedną maszyną do produkcji papieru płaskositową.

III. DZIAŁANIE

(5)

W dniu 7 lutego 2006 r. spółka Crompton została objęta zarządem przymusowym (postępowanie upadłościowe w Zjednoczonym Królestwie). Wyznaczeni zarządcy („zarządcy”) podjęli decyzję o sprzedaży aktywów Cromptona, a następnie przeprowadzili ich publiczną sprzedaż. Jak twierdzi strona zgłaszająca, po dokonaniu oceny kilku wstępnych ofert orientacyjnych komisarze zaprosili Glatfeltera i inne przedsiębiorstwa do złożenia ostatecznych ofert. W dniu 9 marca 2006 r. Glatfelter nabył poprzez swoją spółkę zależną Glatfelter UK większość aktywów zakładu produkcyjnego spółki Crompton w Lydney, Gloucestershire, Zjednoczone Królestwo, wraz ze wszystkimi rzeczowymi aktywami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi potrzebnymi do kontynuacji dotychczasowej działalności Lydney Business. Jednakże powyższe nie objęło wszystkich umów oraz wewnętrznych funkcji administracyjnych („back office”), jakimi zajmowano się w siedzibie głównej Cromptona. Aktywa podlegające transakcji zwane są dalej łącznie „Lydney Business”. Transakcja nabycia Lydney Business przez Glatfeltera zwana jest dalej „transakcją Lydney”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 151 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 52 z 200713.6.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/406/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L151 - 46 z 200713.6.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/405/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

 • Dz. U. L151 - 45 z 200713.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną novaluron (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2454) (1)

 • Dz. U. L151 - 33 z 200713.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 6/2006 (ex N 417/2005), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Volkswerft Stralsund (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5790) (1)

 • Dz. U. L151 - 32 z 200713.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Belgii

 • Dz. U. L151 - 30 z 200713.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 649/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach WE obszarów ICES IIa i IV oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES VI przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L151 - 28 z 200713.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w wodach ICES Vb, VI, VII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L151 - 26 z 200713.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2229/2004 ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L151 - 21 z 200713.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u brojlerów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1091/2005 (1)

 • Dz. U. L151 - 19 z 200713.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. ustalające ostateczną uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L151 - 17 z 200713.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L151 - 1 z 200713.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 643/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do zalecanego przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.