Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 152 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady 2007/384/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena) (Wersja ujednolicona)

Data ogłoszenia:2007-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 152 POZ 14

Strona 1 z 19
L 152/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.6.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2007/384/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena) (Wersja ujednolicona)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w zakresie szybkiego reagowania, w szczególności na użytek zadań humanitarnych i ratowniczych.


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 28 ust. 3,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2004/197/WPZiB z dnia 23 lutego 2004 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (1) została kilkakrotnie i w sposób zasadniczy zmieniona (2). Ze względów przejrzystości i racjonalizacji decyzja ta powinna zostać ujednolicona.

Na posiedzeniu w Salonikach w dniach 19—20 czerwca 2003 r. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła wnioski z posiedzenia Rady w dniu 19 maja 2003 r., w szczególności potwierdzenie potrzeby zdolności wojskowych Unii Europejskiej w zakresie szybkiego reagowania.

(6)

(2)

Na posiedzeniu w Helsinkach w dniach 10—11 grudnia 1999 r. Rada Europejska uzgodniła w szczególności, że państwa członkowskie, współpracujące na zasadzie dobrowolności w operacjach prowadzonych pod kierunkiem UE, do 2003 roku muszą być w stanie rozmieścić w ciągu 60 dni i utrzymać przez co najmniej jeden rok siły zbrojne w liczbie od 50 000 do 60 000 osób, zdolne do realizacji pełnego zakresu zadań petersberskich.

Dnia 22 września 2003 r. Rada zadecydowała, że Unia Europejska powinna wypracować umiejętność elastycznego zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji wojskowych o dowolnej skali, stopniu złożoności lub pilności, w szczególności przez ustanowienie, do dnia 1 marca 2004 r., stałego mechanizmu finansowania obciążeń ponoszonych z tytułu wspólnych kosztów wszelkich przyszłych operacji wojskowych Unii.

(7)

(3)

Dnia 17 czerwca 2002 r. Rada zatwierdziła dokument 10155/02 w sprawie finansowania operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych pod kierunkiem UE, mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.

W swoim sprawozdaniu z dnia 3 marca 2004 r. Komitet Wojskowy UE szczegółowo określił koncepcję zdolności wojskowych UE w zakresie szybkiego reagowania. Następnie w dniu 14 czerwca 2004 r. zdefiniował on koncepcję grup bojowych UE.

(4)

W swoich konkluzjach z dnia 14 maja 2003 r. Rada potwierdziła potrzebę dysponowania zdolnościami

(8)

(1) Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 68. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/91/WPZiB (Dz.U. L 41 z 13.2.2007, str. 11). (2) Patrz: załącznik V.

W dniu 17 czerwca 2004 r. Rada Europejska zatwierdziła sprawozdanie w sprawie EPBiO, w którym podkreślono, że prace dotyczące zdolności UE w zakresie szybkiego reagowania powinny zostać przyspieszone w celu osiągnięcia wstępnej zdolności operacyjnej na początku 2005 r.

13.6.2007

(9)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ 1 MECHANIZM

L 152/15

W świetle tych zmian wcześniejsze finansowanie operacji wojskowych UE powinno zostać usprawnione, w szczególności w odniesieniu do operacji szybkiego reagowania. Nowy system umożliwiający wcześniejsze finansowanie jest zatem planowany przede wszystkim na użytek operacji szybkiego reagowania; w określonych warunkach wkład wpłacony z góry może jednak zostać wykorzystany do wcześniejszego finansowania zwykłych operacji, szczególnie tych, w których przypadku odstęp czasu pomiędzy przyjęciem wspólnego działania a decyzją o rozpoczęciu operacji jest krótki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 152 POZ 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L152 - 1 z 200713.6.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2007 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie realizacji 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju na mocy umowy o partnerstwie AKP-WE

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.