Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

Data ogłoszenia:2007-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 30

L 153/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RADY z dnia 12 czerwca 2007 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu (2007/408/WSiSW)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając akt Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. ustanawiający regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu (1) (dalej zwany „regulaminem pracowniczym”), w szczególności jego art. 44,


uwzględniając inicjatywę Republiki Finlandii (2),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (3),

uwzględniając przegląd wynagrodzeń urzędników Europolu dokonany przez zarząd Europolu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Podczas przeglądu wynagrodzeń urzędników Europolu zarząd wziął pod uwagę zarówno zmiany kosztów utrzymania w Niderlandach, jak i zmiany w wysokości wynagrodzeń w służbie publicznej państw członkowskich.

(2)

Przegląd obejmujący okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. uzasadnia wzrost wynagrodzeń o 1,5 % za okres od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

(3)

Do Rady, stanowiącej jednomyślnie, należy dostosowanie, na podstawie przeglądu, podstawowych wynagrodzeń i dodatków przysługujących urzędnikom Europolu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W regulaminie pracowniczym wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. C 26 z 30.1.1999, str. 23. Akt ostatnio zmieniony aktem z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 66). (2) Dz.U. C 41 z 24.2.2007, str. 3. (3) Opinia z dnia 11 kwietnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

14.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/31

ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r.: a) w art. 45 tabela podstawowych miesięcznych wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 136,93 13 592,32 9 329,29 8 124,50 6 694,23 5 736,61 4 782,03 4 065,35 3 583,44 3 107,71 3 011,95 2 391,04 2 054,29 9 570,24 8 340,75 6 870,30 5 887,94 4 908,69 4 173,47 3 679,19 3 191,13 3 092,27 2 455,87 2 109,90 9 811,20 8 553,91 7 043,29 6 039,33 5 032,25 4 278,49 3 774,98 3 271,43 3 169,48 2 517,65 2 162,42 10 070,70 8 779,42 7 228,65 6 199,97 5 165,09 4 392,80 3 873,80 3 357,91 3 252,90 2 582,55 2 221,12 10 330,19 9 004,93 7 414,01 6 357,50 5 297,91 4 503,99 3 972,67 3 441,34 3 336,29 2 647,42 2 276,73 10 602,01 9 242,78 7 611,71 6 524,33 5 436,94 4 621,40 4 077,70 3 534,01 3 425,88 2 718,46 2 338,50 10 872,61 9 477,56 7 806,32 6 691,14 5 575,94 4 738,78 4 182,73 3 626,68 3 512,39 2 789,52 2 397,20 11 158,08 9 727,80 8 013,30 6 867,23 5 724,23 4 865,45 4 293,94 3 722,44 3 605,06 2 863,66 2 462,06 11 445,37 9 978,00 8 217,19 7 043,29 5 869,42 4 989,01 4 402,10 3 815,11 3 697,74 2 934,70 2 523,87 11 748,12 10 240,60 8 433,42 7 228,65 6 023,88 5 121,84 4 519,46 3 917,07 3 796,61 3 011,95 2 591,82 12 047,75 10 503,18 8 649,68 7 414,01 6 178,34 5 251,57 4 633,76 4 015,92 3 892,33 3 089,17 2 656,68”

b) w art. 59 ust. 3 kwotę „1 004,36 EUR” zastępuje się kwotą „1 019,43 EUR”; c) w art. 59 ust. 3 kwotę „2 008,72 EUR” zastępuje się kwotą „2 038,85 EUR”; d) w art. 60 ust. 1 kwotę „267,84 EUR” zastępuje się kwotą „271,86 EUR”; e) w art. 2 ust. 1 dodatku 5 kwotę „280,00 EUR” zastępuje się kwotą „284,20 EUR”; f) w art. 3 ust. 1 dodatku 5 kwotę „12 174,06 EUR” zastępuje się kwotą „12 356,67 EUR”;

g) w art. 3 ust. 1 dodatku 5 kwotę „2 739,17 EUR” zastępuje się kwotą „2 780,26 EUR”; h) w art. 3 ust. 2 dodatku 5 kwotę „16 434,98 EUR” zastępuje się kwotą „16 681,50 EUR”; i) j) w art. 4 ust. 1 dodatku 5 kwotę „1 217,41 EUR” zastępuje się kwotą „1 235,67 EUR”; w art. 4 ust. 1 dodatku 5 kwotę „913,07 EUR” zastępuje się kwotą „926,77 EUR”;

k) w art. 4 ust. 1 dodatku 5 kwotę „608,70 EUR” zastępuje się kwotą „617,83 EUR”; l) w art. 4 ust. 1 dodatku 5 kwotę „486,96 EUR” zastępuje się kwotą „494,26 EUR”;

m) w art. 5 ust. 3 dodatku 5 kwotę „1 718,01 EUR” zastępuje się kwotą „1 743,78 EUR”; n) w art. 5 ust. 3 dodatku 5 kwotę „2 290,68 EUR” zastępuje się kwotą „2 325,04 EUR”; o) w art. 5 ust. 3 dodatku 5 kwotę „2 863,34 EUR” zastępuje się kwotą „2 906,29 EUR”.

L 153/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2007

Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 czerwca 2007 r. W imieniu Rady

W. SCHÄUBLE

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 26 z 200714.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zharmonizowanego monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w przypadku Salmonella u drobiu i świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2421) (1)

 • Dz. U. L153 - 25 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L153 - 9 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L153 - 6 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 3 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 1 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.