Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2007-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 3

Strona 3 z 9

(6)

Format ten stosuje się każdorazowo, gdy część A certyfikatu jest wydawana, przedłużana, zmieniana lub unieważniana.

Artykuł 2 Certyfikaty bezpieczeństwa wydane na podstawie art. 10 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2004/49/WE (część B certyfikatu) posiadają standardowy format określony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Format ten stosuje się każdorazowo, gdy część B certyfikatu jest wydawana, przedłużana, zmieniana lub unieważniana.

(7)


Artykuł 3 Wnioski o wydanie części A i/lub części B certyfikatów złożone zgodnie z art. 10 i 12 dyrektywy 2004/49/WE posiadają standardowy format określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

(8)

Wniosek wypełnia się zgodnie z instrukcją podaną w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4 Każdy certyfikat bezpieczeństwa otrzymuje niepowtarzalny numer, zgodnie z systemem numeracji opisanym w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5 Organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o wydaniu, przedłużeniu, zmianie lub unieważnieniu części A lub części B certyfikatów bezpieczeństwa, wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 dyrektywy 2004/49/WE.

(9)

Artykuł 6 Wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa wydane zgodnie z dyrektywą 2001/14/WE zastępuje się certyfikatami bezpieczeństwa, które zostaną wydane na podstawie dyrektywy 2004/49/WE oraz niniejszego rozporządzenia, najpóźniej w terminie do dnia 1 stycznia 2011 r.

(1) Dz.U. L 75 z 15.3.2001, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/49/WE.

14.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/11

Zmiana, aktualizacja lub przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa wydanego zgodnie z dyrektywą 2001/14/WE następują na podstawie niniejszego rozporządzenia i dyrektywy 2004/49/WE. Każde przedsiębiorstwo kolejowe posiadające już certyfikat bezpieczeństwa wydany na podstawie dyrektywy 2001/14/WE ma prawo wystąpić do krajowego organu ds. bezpieczeństwa o wydanie nowego certyfikatu bezpieczeństwa zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i dyrektywą 2004/49/WE. Artykuł 7 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

L 153/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2007

ZAŁĄCZNIK I

14.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/13

ZAŁĄCZNIK II

L 153/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2007

ZAŁĄCZNIK III Standardowy formularz wniosku i instrukcja jego wypełniania

WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA

14.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/15

L 153/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2007

14.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/17

STRONA PRZEWODNIA DLA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Informacje, jakie należy podać we wniosku o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa – część A i część B

WSTĘP Przedsiębiorstwo kolejowe (zwane dalej również „wnioskodawcą”) składa niniejszy wniosek, ubiegając się o wydanie części A i/lub w części B certyfikatu bezpieczeństwa (art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/49/WE). Jeśli nie podano inaczej, odesłania w niniejszym dokumencie dotyczą artykułów dyrektywy 2004/49/WE. Występując o jedną z części certyfikatu lub obydwie części certyfikatu, przedsiębiorstwo kolejowe może skorzystać z niniejszego wzoru wniosku i przekazać go do właściwego organu ds. bezpieczeństwa wydającego certyfikaty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 30 z 200714.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L153 - 26 z 200714.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zharmonizowanego monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w przypadku Salmonella u drobiu i świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2421) (1)

 • Dz. U. L153 - 25 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L153 - 6 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 3 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 1 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.