Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2007-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 6

Strona 6 z 9

2.14.

Pole to należy zaznaczyć, jeśli wnioskodawca zamierza realizować tylko usługi manewrowe bez wykonywania przewozów pasażerskich lub towarowych.

2.15.

Należy podać datę planowanego uruchomienia przewozów, których dotyczy wniosek (pasażerskie, towarowe, tylko manewry), lub – w przypadku przedłużenia, aktualizacji albo zmiany certyfikatu – datę wnioskowanego początku ważności certyfikatu, zastępującego poprzedni certyfikat.

2.16.

Jeśli liczba pracowników zatrudnionych w sektorze kolejowym lub przy ruchu kolejowym i związanych z nim czynnościach, w tym podwykonawców, wynosi od 0 (a zatem pracownikiem jest jedynie przedsiębiorca) do 9 osób, należy wybrać opcję „mikroprzedsiębiorstwo”. Należy odnieść się do definicji dotyczącej wielkości przedsiębiorstwa stosowanej przez DG ENTR. Wybrać można tylko jedną opcję [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19].


2.17.

Jeśli liczba pracowników zatrudnionych w sektorze kolejowym lub przy ruchu kolejowym i związanych z nim czynnościach, w tym podwykonawców, wynosi od 10 do 49 osób, należy wybrać opcję „małe przedsiębiorstwo”. Należy odnieść się do definicji dotyczącej wielkości przedsiębiorstwa stosowanej przez DG ENTR. Wybrać można tylko jedną opcję [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19].

L 153/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2007

2.18.

Jeśli liczba pracowników zatrudnionych w sektorze kolejowym lub przy ruchu kolejowym i związanych z nim czynnościach, w tym podwykonawców, wynosi od 50 do 249 osób, należy wybrać opcję „średnie przedsiębiorstwo”. Należy odnieść się do definicji dotyczącej wielkości przedsiębiorstwa stosowanej przez DG ENTR. Wybrać można tylko jedną opcję [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19]. Jeśli liczba pracowników zatrudnionych w sektorze kolejowym lub przy ruchu kolejowym i związanych z nim czynnościach, w tym podwykonawców, wynosi 250 lub więcej osób, należy wybrać opcję „duże przedsiębiorstwo”. Należy odnieść się do definicji dotyczącej wielkości przedsiębiorstwa stosowanej przez DG ENTR. Wybrać można tylko jedną opcję [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19]. Pole to należy zaznaczyć, składając wniosek dotyczący części B certyfikatu bezpieczeństwa. W takim przypadku należy także podać dodatkowe informacje, zaznaczając odpowiednie pola poniżej w celu określenia rodzaju i zakresu działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo kolejowe. Wnioskodawca musi zaznaczyć to pole w następujących przypadkach: A) występując o wydanie pierwszej lub kolejnej części B nowego certyfikatu bezpieczeństwa; B) jeśli poprzedni certyfikat bezpieczeństwa, dla tego samego rodzaju i zakresu działalności, został unieważniony; C) we wszystkich pozostałych przypadkach, których nie uwzględniono w polach 3.3 i 3.4.

2.19.

3.1.

3.2.

3.3.

Ważność certyfikatu bezpieczeństwa przedłuża się na wniosek przedsiębiorstwa kolejowego w odstępach nieprzekraczających pięciu lat (art. 10 ust. 5). Każdorazowa istotna zmiana rodzaju i zakresu działalności przedsiębiorstwa kolejowego wymaga pełnej lub częściowej aktualizacji certyfikatu bezpieczeństwa, a tym samym złożenia wniosku o aktualizację lub zmianę certyfikatu; ponadto posiadacz certyfikatu bezpieczeństwa niezwłocznie informuje właściwy organ o wszelkich istotnych zmianach warunków, na podstawie których wydano stosowną część certyfikatu, a także w przypadku wprowadzenia nowych kategorii pracowników lub taboru (art. 10 ust. 5). Należy podać pełny numer identyfikacyjny UE ewentualnej poprzedniej części B certyfikatu bezpieczeństwa, której dotyczy wniosek składany do organu ds. bezpieczeństwa wskazanego w polach [1.1] i [1.2]. Tak jak [2.6] – [2.7] (patrz: powyżej). Tak jak [2.8] – [2.9] (patrz: powyżej).

3.4.

3.5.

3.6.-3.7. 3.8.-3.9.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 30 z 200714.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L153 - 26 z 200714.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zharmonizowanego monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w przypadku Salmonella u drobiu i świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2421) (1)

 • Dz. U. L153 - 25 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L153 - 6 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 3 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 1 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.