Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2007-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 7

Strona 7 z 9

3.10.-3.11. Tak jak [2.10] – [2.11] (patrz: powyżej). 3.12.-3.13. Tak jak [2.12] – [2.13] (patrz: powyżej). 3.14. 3.15. 3.16. Tak jak [2.14] (patrz: powyżej). Tak jak [2.15] (patrz: powyżej). Część B certyfikatu bezpieczeństwa może obejmować całą sieć kolejową państwa członkowskiego lub tylko jej wybraną część (art. 10 ust. 1), konieczne jest zatem wyraźne określenie wszystkich linii, na których planowane są przewozy (pasażerskie, towarowe lub tylko manewry). Nazwy linii podano w „sprawozdaniu o stanie sieci” (patrz: art. 3 dyrektywy 2001/14/WE i załącznik I do niej). Określając linie, przedsiębiorstwa kolejowe muszą stosować powyższe nazewnictwo. Jeśli ilość miejsca jest niewystarczająca, wnioskodawca może dołączyć załączniki do wniosku, wyszczególniając je w tym polu. Informację tę należy podać tylko jeśli wnioskodawca występuje o wydanie nowej części B certyfikatu bezpieczeństwa lub o jej przedłużenie, aktualizację bądź zmianę i posiada już ważną część A certyfikatu bezpieczeństwa. Numer identyfikacyjny UE nadaje każdy organ wydający certyfikaty zgodnie z ustalonymi zasadami dotyczącymi numeracji, które zostaną udostępnione przez Europejską Agencję Kolejową. Podane informacje nie zwalniają wnioskodawcy z obowiązku przedłożenia kopii części A certyfikatu bezpieczeństwa wraz ze składanym wnioskiem [8.1]. Jeśli nie ma numeru identyfikacyjnego, należy wpisać „NIE DOTYCZY”.


3.17.

14.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/21

3.18.

W polu tym należy podać nazwę państwa, które wydało część A certyfikatu bezpieczeństwa (tj. państwo, do którego należy organ wydający certyfikat). Podanie informacji nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku przedłożenia kopii części A certyfikatu bezpieczeństwa wraz ze składanym wnioskiem [8.1]. Informację tę należy podać tylko w przypadku, gdy wnioskodawca posiada co najmniej jedną ważną część B certyfikatu bezpieczeństwa. Należy podać numery identyfikacyjne UE wydanych części B certyfikatu bezpieczeństwa, oddzielając je w razie potrzeby ukośnikiem „/”. Wnioskodawca nie musi przedkładać kopii części B certyfikatu bezpieczeństwa wraz ze składanym wnioskiem. Informację tę należy podać, tylko występując o wydanie części A certyfikatu bezpieczeństwa i/lub części B w przypadku, gdy przedsiębiorstwo kolejowe posiada już ważną koncesję (dyrektywa Rady 95/18/WE zmieniona dyrektywą 2001/13/WE). Podanie informacji nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku przedłożenia kopii koncesji wraz ze składanym wnioskiem [7.2 i 8.2]. UWAGA: Przedsiębiorstwo kolejowe w rozumieniu dyrektywy 2001/14/WE musi posiadać koncesję zgodną z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi, natomiast przedsiębiorstwo kolejowe w rozumieniu dyrektywy 2004/49/WE nie zawsze musi posiadać koncesję.

4.1.

4.2.

4.3.

W polu tym należy podać nazwę państwa, które wydało koncesję (tj. państwo, do którego należy organ wydający koncesje). Podanie informacji nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku przedłożenia kopii koncesji wraz ze składanym wnioskiem [7.2 i 8.2]. Jeśli „nazwa prawna” różni się od „nazwy przedsiębiorstwa kolejowego”, należy podać obie nazwy. Każdy wnioskodawca musi podać niezbędne informacje umożliwiające organowi wydającemu certyfikat kontakt z przedsiębiorstwem kolejowym (jeżeli to możliwe, należy podać numer telefoniczny centrali, a nie osoby odpowiedzialnej za certyfikację; numery telefonu i faksu powinny zawierać numer kierunkowy kraju; adres poczty elektronicznej powinien być centralnym adresem poczty elektronicznej przedsiębiorstwa kolejowego). Dane kontaktowe przedsiębiorstwa kolejowego powinny obejmować adres ogólny, bez wskazywania konkretnych osób, o których informacje można podać w polach [6.1]–[6.5]. Podanie adresu strony internetowej [5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 30 z 200714.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L153 - 26 z 200714.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zharmonizowanego monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w przypadku Salmonella u drobiu i świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2421) (1)

 • Dz. U. L153 - 25 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L153 - 6 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 3 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 1 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.