Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2007-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 8

Strona 8 z 9

8] nie jest obowiązkowe. Jeśli przedsiębiorstwu kolejowemu składającemu wniosek przydzielono na podstawie prawa krajowego kilka numerów ewidencyjnych, wniosek umożliwia wpisanie zarówno numeru NIP [5.10], jak i drugiego numeru ewidencyjnego [5.9] (np. z rejestru handlowego). W razie konieczności można podać dodatkowe informacje, które nie były wymagane w innych polach. Osoba, z którą należy się kontaktować, stanowi w trakcie całego procesu certyfikacji łącznik pomiędzy przedsiębiorstwem kolejowym składającym wniosek a organem wydającym certyfikat. W razie konieczności osoba ta służy wsparciem, pomocą, informacją, wyjaśnieniami i stanowi punkt odniesienia dla organu rozpatrującego wniosek. Numery telefonu i faksu powinny zawierać numer kierunkowy kraju. Podanie adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe. Dokument ten należy przedstawić tylko jeśli wnioskodawca występuje o wydanie części A certyfikatu bezpieczeństwa (nowej, przedłużonej, uaktualnionej, zmienionej). „Streszczenie instrukcji dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)” oznacza tutaj dokument, w którym przedstawiono i omówiono najważniejsze elementy tego systemu w przedsiębiorstwie kolejowym. Musi on zawierać szczegółowe dane i informacje oraz potwierdzenie różnych procesów lub norm/przepisów wdrożonych w przedsiębiorstwie (albo będących w fazie wdrażania), a także odniesienia do elementów wskazanych w art. 9 i załączniku III lub powiązania z nimi. Przedsiębiorstwo kolejowe w rozumieniu dyrektywy 2001/14/WE musi posiadać koncesję zgodną z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi. Jednak zgodnie z definicją podaną w dyrektywie 2004/49/WE przedsiębiorstwo kolejowe nie musi posiadać koncesji, zatem zobowiązane jest przedłożyć kopię ważnej koncesji, tylko jeśli takową posiada. W przypadku braku koncesji należy wybrać opcję „Nie dotyczy” [7.3 i/lub 8.3]. Patrz: [7.2]. Jeśli wniosek dotyczy tylko części B certyfikatu bezpieczeństwa (nowej, przedłużonej, uaktualnionej, zmienionej), a nie dotyczy części A certyfikatu bezpieczeństwa, należy przedłożyć kopię ważnej części A certyfikatu bezpieczeństwa. Tak jak [7.2] (patrz: powyżej). Tak jak [7.3] (patrz: powyżej).


5.1. 5.2.-5.8.

5.9.-5.10.

5.11. 6.1.-6.5.

7.1.

7.2.

7.3. 8.1.

8.2. 8.3.

L 153/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2007

8.4.

Zgodnie z art. 9 dyrektywy 95/18/WE przedsiębiorstwo kolejowe powinno posiadać odpowiednie ubezpieczenie lub równoważne porozumienie (np. poręczenie finansowe) w celu pokrycia, zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym, odpowiedzialności cywilnej od wypadków. Potwierdzenie, że koncesjonowane przedsiębiorstwo kolejowe spełnia krajowe wymagania dotyczące ubezpieczenia lub zawarło równoważne porozumienie w celu pokrycia odpowiedzialności cywilnej, stanowi załącznik do koncesji (zalecenie Komisji 2004/358/WE). Wraz z wnioskiem należy przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej OC lub zabezpieczenia finansowego w tym zakresie, stanowiących załącznik do koncesji. Wnioskodawca musi przedłożyć wykaz dokumentacji lub samą dokumentację dotyczącą specyfikacji TSI lub ich części oraz – w razie potrzeby – krajowych norm bezpieczeństwa i pozostałych norm dotyczących pracowników, taboru i ogólnie przewozów, które zamierza wykonywać na podstawie certyfikatu, o który występuje. Należy wyraźnie wskazać procesy i dokumentację, w odniesieniu do których stosuje się i wdraża specyfikacje TSI. W celu uniknięcia przypadków dublowania się prac i ograniczenia zakresu informacji, należy przedłożyć tylko dokumentację zbiorczą dotyczącą elementów zgodnych z TSI i z pozostałymi wymaganiami określonymi w dyrektywach 96/48/WE i 2001/16/WE. Wnioskodawca musi przedłożyć pełny wykaz różnych KATEGORII PRACOWNIKÓW zatrudnionych na etacie lub na podstawie kontraktu przy przewozach, które mają być wykonywane na podstawie certyfikatu, o który występuje.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 30 z 200714.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L153 - 26 z 200714.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zharmonizowanego monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w przypadku Salmonella u drobiu i świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2421) (1)

 • Dz. U. L153 - 25 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L153 - 6 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 3 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 1 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.