Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2007-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9

Strona 1 z 9
14.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei) (1), w szczególności jej art. 15, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (rozporządzenie w sprawie Agencji) (2), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

przedsiębiorstwa kolejowe, w szczególności powinny udostępnić wszelkie informacje oraz bezzwłocznie rozpatrywać wnioski dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa. Dla przedsiębiorstw kolejowych obsługujących trasy międzynarodowe istotne znaczenie ma, aby procedury certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa były podobne w poszczególnych państwach członkowskich; w związku z tym wspólne części certyfikatu bezpieczeństwa powinny zostać ujednolicone w postaci wspólnego wzoru. W tym celu art. 15 dyrektywy 2004/49/WE określa zasady ujednolicenia certyfikatów bezpieczeństwa. Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 stanowi, że Agencja przygotuje i zaleci jednolity wzór certyfikatów bezpieczeństwa, łącznie z wersją elektroniczną, oraz jednolity wzór wniosków o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa, z wykazem istotnych informacji wymaganych dla wydania certyfikatu.

(3)

Dyrektywa 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych określa przepisy dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw kolejowych. Artykuł 10 dyrektywy stanowi, że aby uzyskać dostęp do infrastruktury kolejowej, przedsiębiorstwo kolejowe musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Certyfikat bezpieczeństwa potwierdza, że w celu kontroli zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania przewozów na sieci przedsiębiorstwo kolejowe utworzyło system zarządzania bezpieczeństwem i jest w stanie spełnić wymagania określone w specyfikacjach technicznych interoperacyjności (TSI), przyjętych na mocy dyrektywy Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (3), dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (4) oraz innych przepisów wspólnotowych, a także w prawie krajowym. Państwa członkowskie powinny udzielić wszelkiej pomocy wnioskodawcom chcącym wejść na rynek jako

Zgodnie z art. 33 dyrektywy 2004/49/WE państwa członkowskie wprowadzą w życie jej przepisy do dnia 30 kwietnia 2006 r. Zatem od tego dnia certyfikaty bezpieczeństwa wydaje się zgodnie z przepisami dyrektywy 2004/49/WE. Tym samym konieczne jest podjęcie szybkich działań mających na celu ujednolicenie procedur certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, tak aby państwa członkowskie mogły jak najszybciej stosować ujednolicone procedury. Artykuł 10 dyrektywy 2004/49/WE stanowi, że certyfikat bezpieczeństwa składa się z dwóch części: jedna część potwierdza akceptację przyjętego przez przedsiębiorstwo kolejowe systemu zarządzania bezpieczeństwem i będzie uznawana w całej Wspólnocie (część A), natomiast druga potwierdza akceptację regulacji przyjętych w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpiecznego wykonywania przewozów na danej sieci (część B).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 153 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 30 z 200714.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L153 - 26 z 200714.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zharmonizowanego monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w przypadku Salmonella u drobiu i świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2421) (1)

 • Dz. U. L153 - 25 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L153 - 6 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 3 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L153 - 1 z 200714.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.