Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 154 POZ 23

Tytuł:

Decyzja nr 623/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2002/2/WE zmieniającą dyrektywę Rady 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi

Data ogłoszenia:2007-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 154 POZ 23

14.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/23

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA NR 623/2007/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2002/2/WE zmieniającą dyrektywę Rady 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 ust. 4 lit. b),


W przypadku orzeczenia o nieważności aktu przyjętego przez instytucje art. 233 Traktatu wymaga od nich podjęcia środków, które zapewnią wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

Cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pasz, jest osiągany między innymi poprzez stosowanie przepisów rozporządzeń (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (6) i (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (7).

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Szereg orzeczeń sądowych w państwach członkowskich doprowadził do niejednolitego wdrożenia dyrektywy 2002/2/WE, a przed właściwymi sądami krajowymi toczy się obecnie wiele postępowań dotyczących tej dyrektywy.

(1)

Artykuł 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2002/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) zmienił dyrektywę Rady 79/373/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie obrotu mieszankami paszowymi (4). Przepis ten dodał punkt do art. 5 ust. 1 dyrektywy 79/373/EWG, zgodnie z którym wymaga się od producentów zwierzęcych mieszanek paszowych wskazania, na wniosek klienta, dokładnego składu danej mieszanki.

(6)

(2)

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawach połączonych C-453/03, C-11/04, C-12/04 i C-194/04 (5), orzekł nieważność art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2002/2/WE w świetle zasady proporcjonalności.

(1) Dz.U. C 324 z 30.12.2006, str. 34. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. (3) Dyrektywa 2002/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi (Dz.U. L 63 z 6.3.2002, str. 23). (4) Dz.U. L 86 z 6.4.1979, str. 30. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36). (5) ABNA i inni, Zb.Orz. 2005, str. I-10423.

Parlament Europejski i Rada nie wprowadzają obecnie więcej dalekosiężnych zmian do podstawowego aktu prawnego, ponieważ w ramach programu upraszczania przepisów prawnych Komisja złożyła obietnicę przygotowania do połowy 2007 r. wniosków w sprawie gruntownych zmian w prawie dotyczącym pasz. Obie instytucje spodziewają się, że w związku z tym ponownie zostanie dokonany przegląd kwestii tak zwanej „otwartej deklaracji” w sprawie składników i oczekują nowych wniosków Komisji uwzględniających zarówno interesy rolników zainteresowanych otrzymaniem dokładnych i szczegółowych informacji na temat składników mieszanek paszowych, jak i interesy przemysłu, któremu zależy na odpowiedniej ochronie tajemnic handlowych.

(6) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3). (7) Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.U. L 35 z 8.2.2005, str. 1).

L 154/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2007

(7)

Artykuł 12 akapit drugi dyrektywy 79/373/EWG, dodany art. 1 ust. 5 dyrektywy 2002/2/WE, nakłada na producentów mieszanek paszowych obowiązek udostępniania na żądanie organom odpowiedzialnym za przeprowadzanie urzędowych kontroli wszelkich dokumentów dotyczących składu mieszanek paszowych, które mają być wprowadzone na rynek, umożliwiając tym samym sprawdzenie dokładności informacji podanych na etykiecie. Dyrektywa 2002/2/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

sporządzone na podstawie informacji otrzymanych z państw członkowskich w sprawie realizacji środków wprowadzonych na podstawie art. 5 ust. 1 lit. j) i ust. 5 lit. d) oraz art. 5c i art. 12 akapit drugi, w szczególności w odniesieniu do oznaczenia na etykiecie mieszanek paszowych, w formie zawartości procentowej w masie zawierającej dopuszczalne odchylenie, masy materiałów paszowych wraz z wszelkimi propozycjami mającymi na celu poprawę tych środków.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2007 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego H.-G. PÖTTERING Przewodniczący W imieniu Rady G. GLOSER Przewodniczący

(8)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 2002/2/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) 2) skreśla się art. 1 ust. 1. lit. b); w art. 1 ust. 6 art. 15a dyrektywy 79/373/EWG otrzymuje brzmienie: „Artykuł 15a Najpóźniej do dnia 6 listopada 2006 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 154 POZ 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L154 - 25 z 200714.6.2007

    Decyzja nr 624/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2013)

  • Dz. U. L154 - 22 z 200714.6.2007

    Dyrektywa 2007/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. uchylająca dyrektywę Rady 71/304/EWG dotyczącą zniesienia ograniczeń swobody świadczenia usług w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane oraz udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawcom działającym za pośrednictwem agencji i oddziałów (1)

  • Dz. U. L154 - 1 z 200714.6.2007

    Dyrektywa 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.