Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 154 POZ 25 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja nr 624/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2013)

Data ogłoszenia:2007-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 154 POZ 25 - Strona 7

Strona 7 z 7
5. Alokacja finansowa dla programu może również obejmować wydatki dotyczące działań przygotowawczych, następczych, związanych z audytem i oceną, które są niezbędne do zarządzania programem i do osiągnięcia jego celów, a w szczególności dotyczy to badań, posiedzeń, działań informacyjnych i publikacyjnych, wydatków związanych z sieciami informatycznymi mającymi na celu wymianę informacji, jak również wszelkie inne wydatki na pomoc administracyjną i techniczną, jakie mogą zostać poniesione przez Komisję przy zarządzaniu programem.


Program podlega stałemu wspólnemu monitorowaniu ze strony krajów uczestniczących i Komisji.

Artykuł 22 Ocena śródokresowa i ocena końcowa 1. Śródokresowa i końcowa ocena programu przeprowadzana jest przez Komisję na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 2, oraz wszelkich innych właściwych informacji. Program oceniany jest pod kątem celów ustanowionych w art. 4 i 5. W ramach oceny śródokresowej dokonywany jest przegląd wyników osiągniętych w połowie okresu trwania programu pod względem skuteczności i efektywności, jak również przegląd dalszej adekwatności początkowych celów programu. Obejmuje ona również kwestie wykorzystania funduszy, postępów w dalszych działaniach i realizacji programu. Ocena końcowa skupia się między innymi na skuteczności i efektywności działań prowadzonych w ramach programu. 2. Kraje uczestniczące przekazują Komisji następujące sprawozdania z oceny: a) przed dniem 1 kwietnia 2011 r. – sprawozdanie z oceny śródokresowej na temat adekwatności, skuteczności i efektywności programu; przed dniem 1 kwietnia 2014 r. – sprawozdanie z oceny końcowej koncentrujące się między innymi na skuteczności i efektywności programu.

Artykuł 18 Stosowanie rozporządzenia finansowego Rozporządzenie finansowe stosuje się do wszystkich dotacji przyznanych zgodnie z niniejszą decyzją w rozumieniu tytułu VI rozporządzenia finansowego. Dotacje podlegają w szczególności uprzedniej pisemnej umowie z beneficjentem, określonej w art. 108 rozporządzenia finansowego i na podstawie przepisów wykonawczych przyjętych zgodnie z nim, zgodnie z którą beneficjent wyraża swoją zgodę na poddanie się audytowi Trybunału Obrachunkowego w zakresie wykorzystania przyznanych środków.

Artykuł 19 Kontrola finansowa Decyzje finansowe oraz wszelkie porozumienia lub umowy wynikające z niniejszej decyzji podlegają kontroli finansowej, a jeżeli to konieczne, audytom przeprowadzanym na miejscu przez Komisję, w tym przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz przez Trybunał Obrachunkowy. Audyty takie mogą mieć niezapowiedziany charakter.

b)

3. W oparciu o sprawozdania, o których mowa w ust. 2, i wszelkie inne właściwe informacje, Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie następujące sprawozdania z oceny: a) przed dniem 1 sierpnia 2011 r. – sprawozdanie z oceny śródokresowej, o którym mowa w ust. 1, oraz komunikat na temat stosowności kontynuowania programu; przed dniem 1 sierpnia 2014 r. – sprawozdanie z oceny końcowej.

ROZDZIAŁ IV INNE PRZEPISY

b)

Artykuł 20 Komitet 1. Komisja jest wspierana przez „Komitet ds. Programu Cła 2013” (zwany dalej „komitetem”). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8. Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

Sprawozdania te przekazywane są do wiadomości Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów.

Artykuł 23 Uchylenie Decyzję nr 253/2003/WE uchyla się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. Jednak zobowiązania finansowe związane z działaniami realizowanymi w ramach tej decyzji podlegają w dalszym ciągu jej przepisom aż do ich pełnej realizacji.

14.6.2007

PL Artykuł 24

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 25 Adresaci

L 154/31

Wejście w życie

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2007 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego H.G. PÖTTERING Przewodniczący W imieniu Rady G. GLOSER Przewodniczący

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 154 POZ 25 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L154 - 23 z 200714.6.2007

    Decyzja nr 623/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2002/2/WE zmieniającą dyrektywę Rady 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi

  • Dz. U. L154 - 22 z 200714.6.2007

    Dyrektywa 2007/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. uchylająca dyrektywę Rady 71/304/EWG dotyczącą zniesienia ograniczeń swobody świadczenia usług w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane oraz udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawcom działającym za pośrednictwem agencji i oddziałów (1)

  • Dz. U. L154 - 1 z 200714.6.2007

    Dyrektywa 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.