Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 155 POZ 71 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2451)

Data ogłoszenia:2007-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 155 POZ 71 - Strona 2

Strona 2 z 2

1 dyrektywy 2000/29/WE, i zostaną na podstawie tego badania uznane za wolne od tego szkodliwego organizmu. Artykuł 2 Przemieszczanie określonych roślin we Wspólnocie Określone rośliny pochodzące ze Wspólnoty lub przywożone do Wspólnoty na mocy art. 1 mogą być przemieszczane na terytorium Wspólnoty, wyłącznie jeśli spełniają warunki ustanowione w pkt 2 załącznika. Artykuł 3 Badania i powiadomienia 1. Państwa członkowskie przeprowadzają urzędowe badania i, jeśli to konieczne, testy na obecność wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka na roślinach żywicielskich lub w celu potwierdzenia zakażenia tym szkodliwym organizmem na ich terytorium.


Bez uszczerbku dla przepisów art. 16 ust. 2 dyrektywy 2000/29/WE, o wynikach tych badań należy powiadomić Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie do dnia 10 stycznia 2008 r. 2. Właściwe organy urzędowe należy niezwłocznie powiadomić o podejrzeniu wystąpienia lub o potwierdzonej obecności wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka. Artykuł 4 Zgodność Państwa członkowskie, jeśli to konieczne, zmieniają środki, które przyjęły w celu ochrony swojego terytorium przed wprowadzaniem i rozprzestrzenianiem się wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka, w sposób zapewniający ich zgodność z niniejszą decyzją. Państwa członkowskie niezwłocznie informują o tych środkach Komisję. Artykuł 5 Przegląd Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi najpóźniej do dnia 29 lutego 2008 r. Artykuł 6 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

15.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/73

ZAŁĄCZNIK Dodatkowe środki, o których mowa w art. 1 i 2 niniejszej decyzji 1. Szczególne wymogi przywozowe Bez uszczerbku dla przepisów w załączniku III część A pkt 13 do dyrektywy 2000/29/WE, określonym roślinom pochodzącym z krajów trzecich powinno towarzyszyć świadectwo, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) tej dyrektywy; w świadectwie tym, w rubryce „dodatkowa deklaracja” umieszcza się informacje, że określone rośliny pochodzą z miejsca produkcji i były cały czas uprawiane w miejscu produkcji, zgodnie z definicją w Międzynarodowym Standardzie FAO dla Środków Fitosanitarnych nr 5 (1) (zwanym dalej „miejscem produkcji”), które jest zarejestrowane i nadzorowane przez państwową organizację ochrony roślin w kraju pochodzenia: a) w krajach, gdzie nie stwierdzono występowania wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub b) na obszarze wolnym od szkodników ustanowionym przez państwową organizację ochrony roślin w danym państwie członkowskim zgodnie z Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych. Nazwa obszaru wolnego od szkodników jest podana na świadectwie w rubryce „miejsce pochodzenia”; lub c) w którym przed przemieszczeniem przeprowadzono testy wszystkich partii określonych roślin i stwierdzono, że są wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub d) w którym przed przemieszczeniem określonych roślin przeprowadzono testy wszystkich roślin matecznych określonych roślin i stwierdzono, że są wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka. Po przeprowadzeniu testów należy zapewnić takie warunki uprawy, aby przed przemieszczeniem rośliny mateczne i określone rośliny pozostały wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka. 2. Warunki przemieszczania Wszystkie określone rośliny pochodzące ze Wspólnoty lub przywiezione do Wspólnoty na mocy art. 1 niniejszej decyzji, z wyjątkiem niewielkich ilości roślin przemieszczanych w celu wykorzystania ich przez właściciela lub odbiorcę dla celów niekomercyjnych, mogą być przemieszczane na terytorium Wspólnoty pod warunkiem braku ryzyka rozprzestrzenienia szkodliwego organizmu – tylko jeśli towarzyszy im paszport roślin, przygotowany i wydany zgodnie z przepisami dyrektywy Komisji 92/105/EWG (2), i jeśli były cały czas lub od czasu ich wprowadzenia do Wspólnoty uprawiane w miejscu produkcji: a) w państwie członkowskim, w którym nie stwierdzono występowania wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub b) na obszarze wolnym od szkodników ustanowionym przez właściwy organ urzędowy w danym państwie członkowskim, zgodnie z odnośnymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych; lub c) w którym przed przemieszczeniem przeprowadzono testy wszystkich partii określonych roślin i stwierdzono, że są wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub d) w którym przed przemieszczeniem określonych roślin przeprowadzono testy wszystkich ich roślin matecznych i stwierdzono, że są wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka. Po przeprowadzeniu testów należy zapewnić takie warunki uprawy, aby przed przemieszczeniem rośliny mateczne i określone rośliny pozostały wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka.

(1) Słownik terminów fitosanitarnych – Standard odniesienia ISPM nr 5 przygotowany przez Sekretariat Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin, Rzym. (2) Dz.U. L 4 z 8.1.1993, str. 22. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2005/17/WE (Dz.U. L 57 z 3.3.2005, str. 23).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 155 POZ 71 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 78 z 200715.6.2007

  Decyzja Umawiających się Stron zebranych w Radzie z dnia 12 czerwca 2007 r. przyjmująca przepisy wykonawcze do art. 6a Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu)

 • Dz. U. L155 - 76 z 200715.6.2007

  Decyzja Rady 2007/412/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/348/WSiSW dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym

 • Dz. U. L155 - 74 z 200715.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. zakazująca wprowadzania do obrotu produktów pochodzących od bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. do jakichkolwiek celów i zwalniająca takie zwierzęta z niektórych środków kontroli i zwalczania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 oraz uchylająca decyzję 2005/598/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2473)

 • Dz. U. L155 - 68 z 200715.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/585/WE ustanawiającą regionalne komitety doradcze w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L155 - 49 z 200715.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/34/WE z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 70/157/EWG odnoszącą się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych w celu jej dostosowania do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L155 - 46 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L155 - 45 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 195/2007 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L155 - 43 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 39 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 37 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 666/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 35 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 34 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 664/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L155 - 33 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 663/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L155 - 31 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 662/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 30 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 661/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L155 - 26 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L155 - 20 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój

 • Dz. U. L155 - 10 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. dotyczące kar finansowych nakładanych za naruszenie pewnych obowiązków w związku z pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu wydawanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L155 - 7 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie ustanowienia europejskich systemów doboru prób

 • Dz. U. L155 - 3 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych

 • Dz. U. L155 - 1 z 200715.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 655/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.