Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 671/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

Data ogłoszenia:2007-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 1

16.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 671/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,


(4)

Państwa członkowskie będące producentami powinny rozdzielić swoje kwoty przyznane na dwuletni okres pomiędzy wszystkie przedsiębiorstwa produkujące skrobię ziemniaczaną na podstawie kwot na rok gospodarczy 2006/2007.

uwzględniając wniosek Komisji,

Ilości wykorzystane przez producentów skrobi ziemniaczanej, przekraczające podkwoty dostępne na rok gospodarczy 2006/2007, należy odliczyć z ilości przyznanych na rok gospodarczy 2007/2008, zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1868/94.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1868/94,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 1868/94 (2) określa kwoty na skrobię ziemniaczaną dla państw członkowskich będących jej producentami na lata gospodarcze 2005/2006 i 2006/2007.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1868/94 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1868/94 rozdziału kwot w obrębie Wspólnoty dokonuje się na podstawie sprawozdania Komisji przedłożonego Radzie. Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym Radzie ostatnio przeprowadzona reforma wspólnej organizacji rynku w sektorze cukru powinna zostać uwzględniona w analizie rozwoju sytuacji na rynku skrobi. Reforma rynku cukru będzie jednak stopniowo wprowadzana w życie przez pewien okres przejściowy. W związku z tym w oczekiwaniu na pierwsze efekty tej reformy w sektorze skrobi ziemniaczanej należy przedłużyć o dwa kolejne lata okres obowiązywania obecnych kwot na rok gospodarczy 2006/2007.

1) artykuły 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 2 1. Państwom członkowskim produkującym skrobię ziemniaczaną przydziela się kwoty na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z załącznikiem.

(1) Opinia z dnia 24 kwietnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 197 z 30.7.1994, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 941/2005 (Dz.U. L 159 z 22.6.2005, str. 1).

2. Każde państwo członkowskie produkujące skrobię, wymienione w załączniku, rozdziela swoją kwotę pomiędzy producentów skrobi ziemniaczanej, do wykorzystania w latach gospodarczych 2007/2008 i 2008/2009, na podstawie podkwot dostępnych dla każdego producenta skrobi w roku 2006/2007, z zastrzeżeniem stosowania akapitu drugiego.

L 156/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2007

Podkwoty dostępne dla każdego producenta skrobi na rok gospodarczy 2007/2008 koryguje się w celu uwzględnienia wszelkich wykorzystanych ilości przekraczających kwotę na rok gospodarczy 2006/2007, zgodnie z art. 6 ust. 2. Artykuł 3 W terminie do dnia 1 stycznia 2009 r. Komisja przedstawi Radzie sprawozdanie w sprawie działania systemu kwot we Wspólnocie wraz z odpowiednimi wnioskami. Sprawozdanie to uwzględnia zmiany sytuacji na rynku skrobi ziemniaczanej i skrobi zbożowej.”;

2) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 11 czerwca 2007 r. W imieniu Rady

H. SEEHOFER

Przewodniczący

16.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/3

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Kwoty na skrobię ziemniaczaną na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

(tony)

Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Hiszpania Francja Łotwa Litwa Niderlandy Austria Polska Słowacja Finlandia Szwecja Łącznie

33 660 168 215 656 298 250 1 943 265 354 5 778 1 211 507 403 47 691 144 985 729 53 178 62 066 1 948 761”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 38 z 200716.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 343 z 31.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 15, str. 118)

 • Dz. U. L156 - 37 z 200716.6.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L156 - 34 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L156 - 32 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia diuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2468) (1)

 • Dz. U. L156 - 30 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia karbofuranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2467) (1)

 • Dz. U. L156 - 28 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia karbosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2463) (1)

 • Dz. U. L156 - 23 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalia – pomoc na realizację inwestycji bezpośrednich za granicą na rzecz spółki CORDEX Companhia Industrial Têxtil S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 474) (1)

 • Dz. U. L156 - 12 z 200716.6.2007

  Dyrektywa Rady 2007/33/WE z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zwalczania mątwików tworzących cysty na ziemniaku i uchylająca dyrektywę 69/465/EWG

 • Dz. U. L156 - 10 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. określające zakres, w jakim można przyjąć wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii złożone w pierwszych dziesięciu dniach czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów 09.4195 i 09.4182

 • Dz. U. L156 - 7 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L156 - 6 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 673/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczące 33. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L156 - 4 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 672/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L156 - 0 z 200716.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.