Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 23 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalia – pomoc na realizację inwestycji bezpośrednich za granicą na rzecz spółki CORDEX Companhia Industrial Têxtil S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 474) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 23 - Strona 2

Strona 2 z 6

(13)

W swojej decyzji o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie Komisja oświadczyła, że zamierza ocenić środek pomocy w świetle art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, aby ustalić, czy pomoc jest przeznaczona na rozwój działań gospodarczych i czy nie zmieni warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Komisja rozważyła również następujące kryteria, już wcześniej wykorzystywane w przypadkach udzielania pomocy dużym przedsiębiorstwom w celu sfinansowania projektów dotyczących bezpośrednich inwestycji za granicą (6): czy środek pomocy obejmuje ukryte elementy związane z wywozem; ewentualne konsekwencje dla zatrudnienia, zarówno w kraju pochodzenia, jak i w kraju przyjmującym; ryzyko przeniesienia produkcji; wpływ środka pomocy na region, w którym ma siedzibę beneficjent pomocy; konieczność pomocy, tzn. przewidywana intensywność pomocy z uwzględnieniem międzynarodowej konkurencyjności przemysłu wspólnotowego i/lub w świetle ryzyka związanego z realizacją projektów inwestycyjnych w określonych krajach trzecich. W tym kontekście Komisja doszła do wniosku, że pomoc przyznano na inwestycje początkowe w zakresie produkcji i że środek pomocy nie obejmuje ukrytych elementów związanych z wywozem. Według Komisji przyznanie pomocy nie doprowadzi do przeniesienia miejsc pracy z Portugalii do Brazylii, ponieważ CORDEX zamierza utrzymać poziom zatrudnienia w Portugalii. Ryzyko przeniesienia miejsc pracy jeszcze bardziej ogranicza fakt, że nowa fabryka zbudowana w Brazylii jest wyposażona w nowe maszyny i zatrudnia pracowników miejscowych. Komisja uwzględniła również argument władz portugalskich, że omawiany projekt stanowi pierwsze doświadczenie międzynarodowe spółki CORDEX, która nie znała wcześniej brazylijskiego rynku, i że inwestowanie na nieznanym rynku może nieść ze sobą wysokie ryzyko. Można spodziewać się, że w przypadku niepowodzenia konsekwencje finansowe dla spółki byłyby poważne, biorąc pod uwagę, że koszty inwestycji stanowiły ok. 12 % wielkości jej obrotów. Oprócz tego spółka złożyła wniosek o przyznanie pomocy przed przystąpieniem do realizacji projektu, co wydaje się wskazywać, że środek pomocy spełnia „kryterium zachęty”, wymagane z tytułu wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej (7).


(14)

(8)

Projekt dotyczy utworzenia w Brazylii nowej spółki o nazwie Cordebras Lda, mającej produkować wyłącznie szpagat do pras do belowania, produkt wykorzystywany głównie w rolnictwie. Poprzez tę inwestycję CORDEX pragnie rozszerzyć swoją produkcję wyrobów z sizalu i wykorzystać niższe koszty oraz dostępność surowców i siły roboczej w Brazylii. Brazylia jest uznawana za największego światowego producenta wspomnianego surowca (włókien z sizalu), a koszty siły roboczej w tym kraju stanowią około 1/3 tych kosztów w Portugalii. Poprzez ten projekt CORDEX zamierza również uzyskać dostęp do nowych rynków, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i krajach Mercosuru. Oprócz tego część sizalu wyprodukowanego w Brazylii będzie importowana przez Portugalię jako produkt końcowy lub półprodukt (4). W tym ostatnim przypadku produkt przed wprowadzeniem do obrotu zostanie poddany specjalnemu procesowi przetwarzania przy użyciu oleju, przewijaniu i pakowaniu. Koszty kwalifikowalne omawianej inwestycji wynoszą 2 678 630 EUR, co odpowiada kapitałowi nominalnemu nowej spółki Cordebras Lda. Realizację projektu zakończono w 2002 r. i jest on obecnie operacyjny. Środek pomocy

(15)

(9)

(10)

(16)

(11)

CORDEX zwrócił się do władz portugalskich z wnioskiem o udzielenie pomocy w ramach programu mającego na celu ułatwianie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw portugalskich (5). Zgodnie ze wspomnianym programem pomoc udzielaną dużym przedsiębiorstwom należy zgłaszać Komisji. Chociaż CORDEX przedstawił wniosek o udzielenie pomocy w 2000 r., tj. przed przystąpieniem do realizacji projektu,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 23 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 38 z 200716.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 343 z 31.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 15, str. 118)

 • Dz. U. L156 - 37 z 200716.6.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L156 - 34 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L156 - 32 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia diuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2468) (1)

 • Dz. U. L156 - 30 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia karbofuranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2467) (1)

 • Dz. U. L156 - 28 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia karbosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2463) (1)

 • Dz. U. L156 - 12 z 200716.6.2007

  Dyrektywa Rady 2007/33/WE z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zwalczania mątwików tworzących cysty na ziemniaku i uchylająca dyrektywę 69/465/EWG

 • Dz. U. L156 - 10 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. określające zakres, w jakim można przyjąć wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii złożone w pierwszych dziesięciu dniach czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów 09.4195 i 09.4182

 • Dz. U. L156 - 7 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L156 - 6 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 673/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczące 33. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L156 - 4 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 672/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L156 - 1 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 671/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

 • Dz. U. L156 - 0 z 200716.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.