Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 23 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalia – pomoc na realizację inwestycji bezpośrednich za granicą na rzecz spółki CORDEX Companhia Industrial Têxtil S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 474) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 23 - Strona 4

Strona 4 z 6

(25)

(20)

Inna spółka, która chciała zachować anonimowość, przedstawiła podobne uwagi, twierdząc, że przyznanie środka pomocy dałoby CORDEX przewagę konkurencyjną w sektorze powrozów, lin i szpagatów.

IV. OCENA Istnienie pomocy w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE

(26)

Uwagi Portugalii

(21)

Portugalia stwierdziła, że inwestycja w Brazylii stanowi element strategii CORDEX służącej utrzymaniu szerokiej gamy działalności w Portugalii przy jednoczesnym zachowaniu obecnego poziomu zatrudnienia. CORDEX ma nadal wytwarzać produkty z sizalu w Portugalii z surowców importowanych z Brazylii, a także przywozić z Cordebras Lda. produkty końcowe i półprodukty, które będzie przetwarzać w celu uzyskania produktów z sizalu o większej wartości. Wymaga to dokonania zmian w opakowaniu importowanego szpagatu rolniczego (typu baler twine) według wymogów klienta (na przykład zmian rozmiaru lub etykiety), co powoduje wzrost zatrudnienia w sektorze opakowań w regionie, w którym znajduje się siedziba CORDEX.


W rozumieniu art. 87 ust. 1 wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

W swojej decyzji o wszczęciu postępowania w omawianej sprawie Komisja stwierdziła, że środek pomocy jest objęty zakresem stosowania art. 87 ust. 1 Traktatu WE, z następujących przyczyn:

(8) Według władz portugalskich sprzedaż sizalu z Portugalii w UE spadła z 12,3 % między 1999 a 2004 r., głównie z uwagi na wzrost przywozu. (9) Patrz: przypis 5.

(22)

W następstwie inwestycji w Brazylii CORDEX utworzył dwa nowe przedsiębiorstwa w regionie OVAR (FLEX

L 156/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2007

— poprzez dotowanie utworzenia nowego zakładu produkcyjnego w ramach inicjatywy dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa portugalskiego w Brazylii, przyznanie zgłoszonego środka pomocy powoduje uprzywilejowanie określonego przedsiębiorstwa lub niektórych rodzajów produkcji. Komisja uważa, że pomoc przyznana przedsiębiorstwom z Unii Europejskiej na realizację bezpośrednich inwestycji za granicą jest porównywalna do pomocy przyznanej przedsiębiorstwom, które wywożą praktycznie całość swojej produkcji poza Wspólnotę. W takich przypadkach, biorąc pod uwagę współzależność ryków, na których przedsiębiorstwa wspólnotowe prowadzą działalność, nie można wykluczyć możliwości zakłócenia przez wspomniany środek pomoc konkurencji na obszarze Wspólnoty (10), — Portugalia oświadczyła, że inwestycja ma również przynieść korzyści działaniom beneficjenta w Portugalii (oraz w kraju, w którym inwestycja jest realizowana), potencjalnie wywierając tym samym wpływ na wewnątrzwspólnotową wymianę handlową, — środek pomocy jest finansowany z zasobów państwowych. Portugalia nie zaprzecza tym wnioskom, które uznaje się tym samym za potwierdzone. Zgodność pomocy z Traktatem WE

(27)

konkurentów w UE, ani na temat wpływu środka w regionie, w którym znajduje się siedziba CORDEX (patrz: motyw 17). Konieczność pomocy

(30)

Prawodawstwo w dziedzinie pomocy państwa stanowi z reguły, że aby środek można było uznać za zgodny ze wspólnym rynkiem, należy wykazać, że umożliwia on beneficjentowi prowadzenie dodatkowej działalności, której by nie prowadził bez tej pomocy. W przeciwnym wypadku środek pomocy powoduje jedynie zakłócenie konkurencji, natomiast nie ma żadnych równoważnych pozytywnych skutków. Komisja podkreśliła, że z uwagi na to, że spółka zwróciła się o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem realizacji projektu, są oznaki, że środek pomocy spełnia „kryteria zachęty” wymagane zazwyczaj z tytułu zasad dotyczących regionalnej pomocy państwa (11).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 23 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 38 z 200716.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 343 z 31.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 15, str. 118)

 • Dz. U. L156 - 37 z 200716.6.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L156 - 34 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L156 - 32 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia diuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2468) (1)

 • Dz. U. L156 - 30 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia karbofuranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2467) (1)

 • Dz. U. L156 - 28 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia karbosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2463) (1)

 • Dz. U. L156 - 12 z 200716.6.2007

  Dyrektywa Rady 2007/33/WE z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zwalczania mątwików tworzących cysty na ziemniaku i uchylająca dyrektywę 69/465/EWG

 • Dz. U. L156 - 10 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. określające zakres, w jakim można przyjąć wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii złożone w pierwszych dziesięciu dniach czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów 09.4195 i 09.4182

 • Dz. U. L156 - 7 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L156 - 6 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 673/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczące 33. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L156 - 4 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 672/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L156 - 1 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 671/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

 • Dz. U. L156 - 0 z 200716.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.