Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalia – pomoc na realizację inwestycji bezpośrednich za granicą na rzecz spółki CORDEX Companhia Industrial Têxtil S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 474) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 23

Strona 1 z 6
16.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/23

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalia – pomoc na realizację inwestycji bezpośrednich za granicą na rzecz spółki CORDEX Companhia Industrial Tźxtil S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 474)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/414/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

W piśmie z dnia domiła Portugalię postępowania na w odniesieniu do

19 listopada 2004 r. Komisja powiao swojej decyzji w sprawie wszczęcia mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE wyżej wymienionego środka pomocy.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

W piśmie z dnia 7 stycznia 2005 r. (zarejestrowanym w dniu 11 stycznia 2005 r.) władze portugalskie przedstawiły swoje uwagi dotyczące wyżej wymienionego postępowania.

po wezwaniu zainteresowanych stron do zgłaszania uwag zgodnie z wymienionymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

(4)

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała osoby zainteresowane do przedstawienia uwag.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

I. PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 5 maja 2004 r. (zarejestrowanym w Komisji w dniu 19 maja 2004 r.) Portugalia zawiadomiła Komisję o swoim zamiarze przyznania pomocy spółce CORDEX, Companhia Industrial Tźxtil S.A. (dalej zwanej „CORDEX”) w celu udzielenia wsparcia w finansowaniu inwestycji wspomnianej spółki w Brazylii. Na wniosek Komisji Portugalia przekazała informacje uzupełniające w pismach z dnia 31 sierpnia 2004 r. (zarejestrowanym w dniu 6 września 2004 r.) i z dnia 13 września 2004 r. (zarejestrowanym w dniu 16 września 2004 r.).

Komisja otrzymała uwagi osób zainteresowanych i przekazała je władzom portugalskim, aby mogły się wypowiedzieć na ich temat; władze portugalskie wyraziły swoje uwagi w piśmie z dnia 20 maja 2005 r. (zarejestrowanym w dniu 25 maja 2005 r.).

(6)

Komisja zwróciła się o udzielenie dodatkowych informacji w piśmie z dnia 26 września 2005 r., na co Portugalia odpowiedziała pismem z dnia 9 listopada 2005 r. (zarejestrowanym w dniu 10 listopada 2005 r.). Władze portugalskie przekazały ostatnie informacje uzupełniające pismem z dnia 22 grudnia 2005 r. (zarejestrowanym w dniu 23 grudnia 2005 r.).

(1) Dz.U. C 35 z 10.2.2005, str. 2.

(2) Patrz: przypis 1.

L 156/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2007

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY Beneficjent

(7)

Portugalia zgłosiła Komisji pomoc dopiero w styczniu 2004 r. z uwagi na opóźnienia wewnętrzne.

(12)

CORDEX jest spółką produkującą powrozy, liny i szpagaty, mającą siedzibę w regionie Ovar, objętym art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu. Spółka została założona w 1969 r. i wyspecjalizowała się w produkcji lin z włókien sztucznych (polipropylenu i polietylenu), a także szpagatów rolniczych (typu binder i baler twine) i innych wyrobów z sizalu. W chwili zgłoszenia pomocy CORDEX zatrudniał 259 pracowników. Jego obroty w roku zgłoszenia pomocy (2004) wyniosły około 25 mln EUR. CORDEX posiada dwa inne wspólne przedsiębiorstwa mające siedzibę w tym samym regionie, a mianowicie FLEX 2000, utworzone w 2001 r., i CORDENET, utworzone w 2003 r. Łącznie trzy przedsiębiorstwa zatrudniają około 415 pracowników (3). Projekt

Zgłoszony środek pomocy stanowi zachętę podatkową w wysokości 401 795 EUR, odpowiadającą 15 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. III. PRZYCZYNY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 38 z 200716.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 343 z 31.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 15, str. 118)

 • Dz. U. L156 - 37 z 200716.6.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L156 - 34 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L156 - 32 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia diuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2468) (1)

 • Dz. U. L156 - 30 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia karbofuranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2467) (1)

 • Dz. U. L156 - 28 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia karbosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2463) (1)

 • Dz. U. L156 - 12 z 200716.6.2007

  Dyrektywa Rady 2007/33/WE z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zwalczania mątwików tworzących cysty na ziemniaku i uchylająca dyrektywę 69/465/EWG

 • Dz. U. L156 - 10 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. określające zakres, w jakim można przyjąć wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii złożone w pierwszych dziesięciu dniach czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów 09.4195 i 09.4182

 • Dz. U. L156 - 7 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L156 - 6 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 673/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczące 33. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L156 - 4 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 672/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L156 - 1 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 671/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

 • Dz. U. L156 - 0 z 200716.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.