Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego w Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 34

Strona 1 z 2
L 156/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 czerwca 2007 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego w Unii Europejskiej (2007/418/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

Grupa powinna składać się z przedstawicieli Komisji, państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i stosownych zainteresowanych podmiotów zwłaszcza z przemysłu chemicznego oraz dalszych użytkowników, jak również społeczeństwa obywatelskiego, którzy zostaną wybrani między innymi spośród przedstawicieli konsumentów, związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego/uniwersyteckiego.


(1)

W art. 157 ust. 1 Traktatu Wspólnocie i państwom członkowskim powierzono zadanie zapewnienia istnienia warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu wspólnotowego. W art. 157 ust. 2 w szczególności wezwano państwa członkowskie do wzajemnej konsultacji we współpracy z Komisją i, w razie potrzeby, do koordynacji swoich działań. Komisja może podjąć każdą użyteczną inicjatywę w celu wspierania takiej koordynacji.

(6)

Zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy należy określić bez uszczerbku dla zasad dotyczących bezpieczeństwa określonych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (3).

(7)

(2)

W komunikacie „Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: ramy polityczne dla wzmocnienia przemysłu UE – w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej” (1) Komisja ogłosiła zamiar ustanowienia Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Europejskiego Przemysłu Chemicznego.

Dane osobowe członków grupy powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (4).

(8)

Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość przedłużenia tego okresu,

(3)

W związku z tym konieczne jest ustanowienie grupy ekspertów w dziedzinie konkurencyjności przemysłu chemicznego UE oraz określenie jej zadań i struktury.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(4)

Głównym zadaniem grupy jest przeprowadzanie analizy ekonomicznej i statystycznej na temat czynników określających szybkie zmiany strukturalne w sektorze chemicznym, jak również innych czynników wpływających na konkurencyjną pozycję europejskiego przemysłu chemicznego. Opierając się na tej analizie, grupa sformułuje szereg zaleceń sektorowych dotyczących polityki, aby zwiększyć konkurencyjność przemysłu chemicznego zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju. Mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) dotyczące REACH weszło w życie dnia 1 czerwca 2007 r. i że jego główne przepisy operacyjne będą stosowane 12 miesięcy później, nie byłoby właściwe badanie spraw bezpośrednio związanych z REACH.

Grupa Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego w Unii Europejskiej Niniejszym ustanawia się Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego w Unii Europejskiej, zwaną dalej „grupą”, ze skutkiem od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Zadanie 1. Grupa zajmuje się kwestiami określającymi konkurencyjność wspólnotowego przemysłu chemicznego. Do jej zadań należy w szczególności:

(3) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 38). (4) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 156 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 38 z 200716.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 343 z 31.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 15, str. 118)

 • Dz. U. L156 - 37 z 200716.6.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L156 - 32 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia diuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2468) (1)

 • Dz. U. L156 - 30 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia karbofuranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2467) (1)

 • Dz. U. L156 - 28 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia karbosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2463) (1)

 • Dz. U. L156 - 23 z 200716.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalia – pomoc na realizację inwestycji bezpośrednich za granicą na rzecz spółki CORDEX Companhia Industrial Têxtil S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 474) (1)

 • Dz. U. L156 - 12 z 200716.6.2007

  Dyrektywa Rady 2007/33/WE z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zwalczania mątwików tworzących cysty na ziemniaku i uchylająca dyrektywę 69/465/EWG

 • Dz. U. L156 - 10 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. określające zakres, w jakim można przyjąć wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii złożone w pierwszych dziesięciu dniach czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów 09.4195 i 09.4182

 • Dz. U. L156 - 7 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L156 - 6 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 673/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczące 33. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L156 - 4 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 672/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L156 - 1 z 200716.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 671/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

 • Dz. U. L156 - 0 z 200716.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.