Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 48 - Strona 4

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/15 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2007/3)

Data ogłoszenia:2007-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 48 - Strona 4

Strona 4 z 9

2.2. Reinwestowane zyski 1.2.2.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych) 1.2.2.2. Pozostałe sektory 1.2.3. Pozostały kapitał 1.2.3.1. MIF (z wyłączeniem banków centralnych) 1.2.3.2. Pozostałe sektory zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne

L 159/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


20.6.2007

Aktywa netto

Pasywa netto

Netto

2. Inwestycje portfelowe 2.1. Udziałowe papiery wartościowe w tym: Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i funduszy rynku pieniężnego (i) w posiadaniu władz monetarnych (ii) w posiadaniu sektora rządowego (iii) w posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych) (iv) w posiadaniu pozostałych sektorów 2.1.1. W posiadaniu władz monetarnych 2.1.2. W posiadaniu sektora rządowego 2.1.3. Wyemitowane przez MIF (z wyłączeniem banków centralnych) 2.1.4. W posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych) 2.1.5. Wyemitowane przez pozostałe sektory 2.1.6. W posiadaniu pozostałych sektorów 2.2. Dłużne papiery wartościowe 2.2.1. Obligacje 2.2.1.1. Wyemitowane przez władze monetarne 2.2.1.2. W posiadaniu władz monetarnych 2.2.1.3. Wyemitowane przez sektor rządowy 2.2.1.4. W posiadaniu sektora rządowego 2.2.1.5. Wyemitowane przez MIF (z wyłączeniem banków centralnych) 2.2.1.6. W posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych) 2.2.1.7. Wyemitowane przez pozostałe sektory 2.2.1.8. W posiadaniu pozostałych sektorów 2.2.2. Instrumenty rynku pieniężnego 2.2.2.1. Wyemitowane przez władze monetarne 2.2.2.2. W posiadaniu władz monetarnych 2.2.2.3. Wyemitowane przez sektor rządowy 2.2.2.4. W posiadaniu sektora rządowego 2.2.2.5. Wyemitowane przez MIF (z wyłączeniem banków centralnych) 2.2.2.6. W posiadaniu MIF (z wyłączeniem banków centralnych) 2.2.2.7. Wyemitowane przez pozostałe sektory 2.2.2.8. W posiadaniu pozostałych sektorów 3. Finansowe derywaty 3.1. Władze monetarne 3.2. Sektor rządowy 3.3. MIF (z wyłączeniem banków centralnych) 3.4. Pozostałe sektory 4. Pozostałe inwestycje 4.1. Władze monetarne 4.1.1. Pożyczki/Gotówka i lokaty 4.1.2. Pozostałe aktywa/pasywa

wewnętrzne/ zewnętrzne wewnętrzne/ zewnętrzne wewnętrzne/ zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne/ zewnętrzne wewnętrzne/ zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne/ zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne

krajowe krajowe krajowe

krajowe

krajowe krajowe krajowe krajowe krajowe krajowe

krajowe krajowe krajowe krajowe krajowe

krajowe krajowe krajowe krajowe krajowe krajowe

zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne

zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne

zewnętrzne

20.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/53

Aktywa netto

Pasywa netto

Netto

4.2. Sektor rządowy 4.2.1. Kredyty handlowe 4.2.2. Pożyczki/Gotówka i lokaty 4.2.2.1. Kredyty i pożyczki 4.2.2.2. Gotówka i lokaty 4.2.3. Pozostałe aktywa/pasywa 4.3. MIF (z wyłączeniem banków centralnych) 4.3.1. Pożyczki/Gotówka i lokaty 4.3.2. Pozostałe aktywa/pasywa 4.4. Pozostałe sektory 4.4.1. Kredyty handlowe 4.4.2. Pożyczki/Gotówka i lokaty 4.4.2.1. Kredyty i pożyczki 4.4.2.2. Gotówka i lokaty 4.4.3. Pozostałe aktywa/pasywa 5. Aktywa rezerwowe 5.1. Złoto monetarne 5.2. SDR-y 5.3. Transza rezerwowa w MFW 5.4. Waluty obce 5.4.1. Gotówka i lokaty 5.4.1.1. Władze monetarne i BIS 5.4.1.2. MIF (z wyłączeniem banków centralnych) 5.4.2. Papiery wartościowe 5.4.2.1. Akcje 5.4.2.2. Obligacje 5.4.2.3. Instrumenty rynku pieniężnego 5.4.3. Finansowe derywaty 5.5. Pozostałe należności

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 48 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 63 z 200720.6.2007

  Decyzja Rady 2007/427/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L159 - 45 z 200720.6.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. określające działania dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2551)

 • Dz. U. L159 - 42 z 200720.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L159 - 39 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dz. U. L159 - 37 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L159 - 36 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L159 - 34 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L159 - 32 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L159 - 30 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L159 - 28 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L159 - 26 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L159 - 14 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L159 - 1 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz wykazy zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.