Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 48 - Strona 8

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/15 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2007/3)

Data ogłoszenia:2007-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 48 - Strona 8

Strona 8 z 9

20.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/59

4. Tabela 9 zostaje zastąpiona przez następującą tabelę: „TABELA 9 Struktura geograficzna EBC dla obrotów kwartalnego bilansu płatniczego i rocznej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej — Dania — Szwecja — Zjednoczone Królestwo — Państwa członkowskie UE spoza strefy euro, z wyłączeniem Dani, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (1) — Instytucje UE (2) — Szwajcaria — Kanada — Stany Zjednoczone — Japonia — Strefy ulg i preferencji finansowych (3) — w tym: Hongkong — Organizacje międzynarodowe z wyłączeniem instytucji UE (4) — Brazylia — Chiny — Indie — Federacja Rosyjska


___________

(1) Nie jest wymagany podział na poszczególne kraje. (2) Patrz: tabela 12. Nie jest wymagany podział na poszczególne kraje. (3) Obowiązkowe tylko dla rachunku finansowego bilansu płatniczego, dochodu i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Obroty rachunku bieżącego (z wyłączeniem dochodu) ze strefami ulg i preferencji finansowych można wykazywać bądź oddzielnie, bądź w pozycji »Pozostałe«. Patrz: tabela 11. Nie jest wymagany podział na poszczególne kraje. 4) Patrz: tabela 12. Nie jest wymagany podział na poszczególne kraje.”. (

5. Tabela 13 zostaje uzupełniona o wiersze dodane na końcu tabeli: „Podział dochodów od kapitału Kwartalny BP Pozycje I.C.2.1.1.1 i C.2.1.1.2 (*) Podział dochodów od pozostałych inwestycji Kwartalny BP Pozycje I.C.2.3.1–C.2.3.3 (*) Memo 1–4 (*) Podział transferów bieżących Kwartalny BP Pozycje I.D.1, D.2, D.2.1 i D.2.2 (*) Pozycje I.D.1.1 do D.1.8 i D.2.2.1–D.2.2.11 (*) Podział rachunku kapitałowego Kwartalny BP Pozycje II.A i II.B (*) Pozycje II.A.1 i II.A.2 (*) IV kwartał 2008 marzec 2009 załącznik II, tabela 2 IV kwartał 2007 marzec 2008 załącznik II, tabela 2 IV kwartał 2008 marzec 2009 załącznik II, tabela 2 IV kwartał 2007 marzec 2008 załącznik II, tabela 2 IV kwartał 2008 marzec 2009 załącznik II, tabela 2 IV kwartał 2008 marzec 2009 załącznik II, tabela 2 IV kwartał 2007 marzec 2008 załącznik II, tabela 2

L 159/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2007

Inwestycje portfelowe – udziałowe papiery wartościowe – jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i funduszy rynku pieniężnego Kwartalny BP Kwartalna MPI Roczna MPI

(*) Patrz: tabela 2 w załączniku II.”

I kwartał 2010 I kwartał 2010 koniec grudnia 2009

czerwiec 2010 czerwiec 2010 czerwiec 2010

załącznik II, tabela 2 załącznik II, tabela 4 załącznik II, tabela 5

20.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/61

ZAŁĄCZNIK II W załączniku III do wytycznych EBC/2004/15 wprowadza się następujące zmiany: 1. Dodaje się, co następuje, bezpośrednio przed sekcją 1: „Terminy »rezydent« i »mający siedzibę« mają takie samo znaczenie, jak określone w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2533/98. W przypadku strefy euro terytorium ekonomiczne obejmuje: (i) terytorium ekonomiczne uczestniczących państw członkowskich; oraz (ii) Europejski Bank Centralny, uznawany za rezydenta strefy euro. Reszta świata (RŚ) obejmuje terytoria ekonomiczne spoza strefy euro, tj. państwa członkowskie, które nie przyjęły waluty euro, wszystkie kraje trzecie oraz organizacje międzynarodowe, w tym organizacje fizycznie zlokalizowane na obszarze strefy euro. Wszystkie instytucje UE (*) uznawane są za rezydenta spoza strefy euro. Tak więc wszystkie transakcje uczestniczących państw członkowskich z instytucjami UE wykazywane są i klasyfikowane w statystce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej strefy euro jako transakcje z rezydentami spoza strefy euro. W poniższych przypadkach siedzibę określa się na następujących zasadach: a) pracowników ambasad i baz wojskowych należy klasyfikować zgodnie z krajem, z którego pochodzi zatrudniający rząd, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w kraju goszczącym, w którym ambasada lub baza wojskowa ma siedzibę; b) w przypadku transgranicznych transakcji gruntami i/lub budynkami (np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 159 POZ 48 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 63 z 200720.6.2007

  Decyzja Rady 2007/427/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L159 - 45 z 200720.6.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. określające działania dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2551)

 • Dz. U. L159 - 42 z 200720.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L159 - 39 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dz. U. L159 - 37 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L159 - 36 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L159 - 34 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L159 - 32 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L159 - 30 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L159 - 28 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L159 - 26 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L159 - 14 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L159 - 1 z 200720.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz wykazy zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.