Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 16 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2007 r.

Data ogłoszenia:2007-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 16 POZ 3

23.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 49/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1870/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń i świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z krajów trzecich (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

dat, przed upływem których wydawanie pozwoleń powinno być zawieszone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na mocy art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1870/2005 w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2007 r. i przekazane Komisji do dnia 15 stycznia 2007 r. są uwzględnione zgodnie z wartością procentową wnioskowanych ilości, określoną w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Dla danej kategorii importerów i danego pochodzenia wnioski o pozwolenia na przywóz, na mocy art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1870/2005, dotyczące kwartału od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2007 r. oraz złożone po pierwszych pięciu dniach roboczych stycznia 2007 r. i przed datą określoną w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, są odrzucone. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie 23 stycznia 2007 r. wchodzi w życie z dniem

Ilości określone we wnioskach o pozwolenie złożonych w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2007 r., na mocy art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1870/2005, przez tradycyjnych i nowych importerów, przekroczyły ilości przewidziane dla produktów pochodzących z Chin, Argentyny i wszystkich krajów trzecich innych niż Chiny i Argentyna. Należy więc określić, w jakiej mierze możliwe jest uwzględnienie wniosków o pozwolenia przekazanych Komisji do dnia 15 stycznia 2007 r. oraz ustalenie, dla każdej kategorii importerów i pochodzenia produktów,

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 300 z 17.11.2005, str. 19. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2000/2006 (Dz.U. L 379 z 28.12.2006, str. 37).

L 16/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2007

ZAŁĄCZNIK I

Procent przyznania Pochodzenie produktów Chiny Kraje trzecie, inne niż Chiny i Argentyna Argentyna

— Importerzy tradycyjni (art. 3 ust. 1 i 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1870/2005) — Nowi importerzy (art. 3 ust. 2 i 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1870/2005)

44,670 %

100 %

56,097 %

0,711 %

86,538 %

1,643 %

„X”: W odniesieniu do tego pochodzenia brak kontyngentu w rozpatrywanym kwartale. „—”: Żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.

ZAŁĄCZNIK II

Daty Pochodzenie produktów Chiny Kraje trzecie, inne niż Chiny i Argentyna Argentyna

— Importerzy tradycyjni (art. 3 ust. 1 i 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1870/2005) — Nowi importerzy (art. 3 ust. 2 i 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1870/2005)

31.5.2007

31.5.2007

31.5.2007

31.5.2007

31.5.2007

31.5.2007

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 16 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L16 - 1 z 200723.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.