Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 161 POZ 33 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów oraz zharmonizowany test pomiaru wycieków z niektórych systemów klimatyzacji (1)

Data ogłoszenia:2007-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 161 POZ 33 - Strona 13

Strona 13 z 14

1. Komorę należy czyścić aż do uzyskania stałego stężenia. Włącza się wiatrak mieszający, jeśli nie został on dotychczas włączony. Zeruje się i kalibruje analizator, w razie potrzeby skaluje. 2.3.2. Następnie włącza się układ regulacji temperatury otoczenia (jeśli do tej pory nie został włączony) i nastawia temperaturę 313 K (40 °C). 2.3.3. Kiedy temperatura w komorze pomiarowej ustabilizuje się na poziomie 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C), uszczelnia się komorę oraz dokonuje pomiaru stężenia tła, temperatury oraz ciśnienia barometrycznego. Wyniki z powyższych pomiarów stanowią początkowe wartości CHFC-134a, Pshed i Tshed wykorzystywane do kalibracji komory. 2.3.4. Do komory pomiarowej wstrzykuje się znaną ilość HFC-134a. Masa, jaką należy wstrzyknąć, zależy od objętości komory pomiarowej i jest wyznaczana przy pomocy następującego wzoru: mHFC-134a ¼ MHFC-134a · Vshed · Pshed · C · 10À6 R · Tshed


gdzie: mHFC-134a Vshed Tshed Pshed C MHFC-134a R Uwaga: = Masa HFC-134a = Objętość komory = Temperatura w komorze SHED = Ciśnienie w komorze SHED = Stężenie HFC-134a = Masa molowa HFC-134a (= 102 kg/kmol) = Stała gazowa (= 8,314 kJ/(kmol*K)) [kg] [m3] [K] [kPa] [ppmv] [kg/kmol] [kJ/(kmol*K)]

CHFC-134a określa się jako liczbę moli HFC-134a (nHFC-134a) przypadającą na jeden mol powietrza (nair+HFC-134a)

CHFC-134a ðppmv Þ ¼ 106 ·

nHFC-134a nðairþHFC-134aÞ

W oparciu o powyższy wzór opracowano tabelę, w której pokazano różne objętości komór pomiarowych i odpowiadającą im ilość HFC-134a, jaka ma zostać wstrzyknięta do komory, przy założeniu że ciśnienie jest ciśnieniem atmosferycznym (101,3 kPa), a temperatura w komorze pomiarowej wynosi 40 °C.

Objętość komory pomiarowej (L) Wstrzyknięta masa (g)

5 10 50 100 500 1 000 2 000 3 000 4 000

6,0E-04 1,2E-03 6,0E-03 1,2E-02 6,0E-02 1,2E-01 2,4E-01 3,6E-01 4,8E-01

W przypadku gdy wstrzykiwane ilości są bardzo małe, można zastosować standardową mieszankę HFC-134a z azotem. Komorę pomiarową należy opróżnić i napełnić, stosując niestandardowe stężenie.

L 161/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2007

2.3.5. Zawartość komory pomiarowej musi zostać wymieszana – w tym celu należy odczekać 5 minut, a następnie dokonać pomiaru stężenia gazu, temperatury oraz ciśnienia barometrycznego. Wyniki z powyższych pomiarów stanowią końcowe wartości CHFC-134af, Pshed i Tshed wykorzystywane do kalibracji komory, a zarazem są to początkowe wartości CHFC-134ai, Pshed i Tshed wykorzystywane do badania zalegania. 2.3.6. Na podstawie wyników pomiarów wykonanych zgodnie z ppkt 2.3.3 i 2.3.5 oraz korzystając ze wzoru podanego w ppkt 2.3.4, oblicza się masę HFC-134a w komorze pomiarowej. 2.3.7. Od tej chwili odmierza się czas procesu trwającego 24 godziny, podczas którego temperatura otoczenia utrzymywana jest na poziomie 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C). 2.3.8. Po zakończeniu tego 24-godzinnego okresu dokonuje się końcowego pomiaru stężenia HFC-134a, temperatury oraz ciśnienia barometrycznego. Wyniki z powyższych pomiarów stanowią końcowe wartości CHFC-134af, Pshed i Tshed wykorzystywane do badania zalegania HFC-134a. 2.3.9. Następnie, w oparciu o wyniki uzyskane w ppkt 2.3.8 i przy użyciu wzoru podanego w ppkt 2.3.4, oblicza się masę HFC-134a. Masa ta nie może różnić się o więcej niż 5 % od masy tego wodorofluorowęglowodoru otrzymanej w ppkt 2.3.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. KALIBRACJA ANALIZATORA WODOROFLUOROWĘGLOWODORÓW Analizator musi zostać wyregulowany zgodnie z wymaganiami producenta przyrządu. Analizator kalibruje się, wykorzystując w tym celu odpowiednie gazy wzorcowe. Krzywą kalibracji należy wyznaczyć za pomocą co najmniej pięciu punktów kalibracji rozłożonych możliwie jak najbardziej równomiernie w całym zakresie roboczym. Stężenie gazu kalibracyjnego o najwyższym stężeniu ma być równe co najmniej 80 % mierzonych wartości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 161 POZ 33 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 70 z 200722.6.2007

  Decyzja Komisji z 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 u drobiu w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3120) (1)

 • Dz. U. L161 - 66 z 200722.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2496)

 • Dz. U. L161 - 65 z 200722.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/499/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin rodzajów Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2495)

 • Dz. U. L161 - 63 z 200722.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu z 2006 r.

 • Dz. U. L161 - 60 z 200722.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/37/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca załączniki I i III do dyrektywy Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L161 - 53 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L161 - 32 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2007 z dnia 21 czerwca 2007 ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. L161 - 31 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L161 - 28 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do dihydrostreptomycyny i streptomycyny (1)

 • Dz. U. L161 - 11 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

 • Dz. U. L161 - 9 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L161 - 1 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 700/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.