Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 161 POZ 33

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów oraz zharmonizowany test pomiaru wycieków z niektórych systemów klimatyzacji (1)

Data ogłoszenia:2007-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 161 POZ 33

Strona 1 z 14
22.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/33

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 706/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów oraz zharmonizowany test pomiaru wycieków z niektórych systemów klimatyzacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia pewne środki dotyczące wykonania art. 4 i 5 dyrektywy 2006/40/WE. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia przyjmuje się następujące definicje: 1) „typ pojazdu w odniesieniu do emisji z systemów klimatyzacji” oznacza kategorię pojazdów, które nie różnią się pod względem wykorzystanego czynnika chłodniczego lub innych głównych cech charakterystycznych systemu klimatyzacji lub pod względem systemu pojedynczego albo podwójnego parownika; 2) „typ systemu klimatyzacji” oznacza grupę systemów klimatyzacji, które nie różnią się pod względem nazwy handlowej lub marki producenta lub pod względem wykorzystanych w nich elementów narażonych na przeciek; 3) „element narażony na przeciek” oznacza każdą z następujących części systemu klimatyzacji lub zespół takich części: a) wąż wraz z obręczą obciskającą;

uwzględniając dyrektywę 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącą emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 70/156/EWG (1), w szczególności jej art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2006/40/WE jest jedną z oddzielnych dyrektyw, na podstawie której prowadzi się procedurę homologacyjną WE, ustanowioną dyrektywą Rady 70/156/EWG (2).

(2)

Zgodnie z dyrektywą 2006/40/WE wymaga się, aby pojazdy wyposażone w systemy klimatyzacji zaprojektowane w taki sposób, że będą zawierać fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150 otrzymały homologację w odniesieniu do emisji z tych systemów klimatyzacji. Ustanowiono w niej także wskaźniki wycieków z takich systemów. Dlatego też konieczne jest ustanowienie zharmonizowanego testu wykrywania w celu pomiaru wskaźnika wycieku wymienionych gazów i przyjęcie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy 2006/40/WE.

(3)

Przepisy dyrektywy 2006/40/WE zakazują, od określonej daty, wprowadzania do obrotu nowych pojazdów wyposażonych w systemy klimatyzacji zaprojektowane w taki sposób, że będą zawierać fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150. Obecnie jedynym znanym gazem fluorowanym o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150, wykorzystywanym jako czynnik chłodniczy w ruchomych systemach klimatyzacji, jest HFC-134a. W związku powyższym test wykrywania wycieku powinien zostać ustanowiony w odniesieniu do tego gazu. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego,

b) pojedyncze łączniki (męskie lub żeńskie); c) zawory, włączniki i czujniki; d) czujniki rozszerzalności cieplnej z łącznikami; e) parownik z zewnętrznymi łącznikami; f) sprężarka z łącznikami;

(4)

g) chłodnica ze zintegrowaną sprawną suszarką; h) odbieralnik/suszarka z łącznikami;

(1) Dz.U. L 161 z 14.6.2006, str. 12. (2) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/96/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 81).

i) akumulator z łącznikami;

L 161/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2007

4) „typ elementu narażonego na przeciek” oznacza grupę elementów narażonych na przeciek, które nie różnią się pod względem nazwy handlowej lub marki producenta lub pod względem ich podstawowych funkcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 161 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 70 z 200722.6.2007

  Decyzja Komisji z 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 u drobiu w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3120) (1)

 • Dz. U. L161 - 66 z 200722.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2496)

 • Dz. U. L161 - 65 z 200722.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/499/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin rodzajów Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2495)

 • Dz. U. L161 - 63 z 200722.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu z 2006 r.

 • Dz. U. L161 - 60 z 200722.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/37/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca załączniki I i III do dyrektywy Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L161 - 53 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L161 - 32 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2007 z dnia 21 czerwca 2007 ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. L161 - 31 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L161 - 28 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do dihydrostreptomycyny i streptomycyny (1)

 • Dz. U. L161 - 11 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

 • Dz. U. L161 - 9 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L161 - 1 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 700/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.