Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 161 POZ 66

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2496)

Data ogłoszenia:2007-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 161 POZ 66

Strona 1 z 3
L 161/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2496) (2007/433/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie trzecie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

strzeniania się szkodliwego organizmu, oznaczania obszarów porażonych na terytorium Wspólnoty oraz nadzoru nad szkodliwym organizmem na tych obszarach, a także przywozu, produkcji i transportu określonych roślin, włącznie z ich nasionami, na terytorium Wspólnoty, oraz odnośnie do badań dotyczących występowania lub trwałej nieobecności szkodliwego organizmu w państwach członkowskich.

(5)

Na mocy dyrektywy 2000/29/WE, w przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się na jego terytorium szkodliwego organizmu niewymienionego w załączniku I bądź załączniku II do tej dyrektywy, może tymczasowo podjąć dodatkowe środki niezbędne do ochrony przed tym niebezpieczeństwem. W związku z obecnością grzyba Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell w formie anamorficznej znanej również jako Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell w leśnym materiale reprodukcyjnym na północy Półwyspu Iberyjskiego, Hiszpania poinformowała państwa członkowskie oraz Komisję w dniu 16 czerwca 2006 r., że w dniu 26 maja 2006 r. przyjęła środki w ramach krajowego programu zwalczania i kontroli celem zapobieżenia dalszemu wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się na swoim terytorium tego organizmu. Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell („szkodliwy organizm”) nie znajduje się w wykazie w załącznikach I i II dyrektywy 2000/29/WE. Jednakże sprawozdanie z oceny zagrożenia szkodnikami oparte na ograniczonych dostępnych informacjach naukowych wykazało, że szkodliwy organizm może spowodować zwiększoną obumieralność drzew z gatunku Pinus spp. i uszkodzenia drzewostanu z gatunku Pseudotsuga menziesii. Drzewa te występują w całej Europie, zaś podatność kilku gatunków na działanie szkodliwego organizmu jest duża. Należy zatem podjąć wyszczególnione poniżej tymczasowe środki przeciwko wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie szkodliwego organizmu. Środki określone w niniejszej decyzji powinny mieć zastosowanie w stosunku do wprowadzania lub rozprze-

Wyniki stosowania powyższych środków powinny być regularnie poddawane ocenie w 2007 r. i 2008 r., w szczególności na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie. W świetle wyników tej oceny, rozważone zostaną ewentualne dalsze środki. Jeśli to konieczne, państwa członkowskie powinny dostosować swoje ustawodawstwo celem spełnienia wymogów określonych w niniejszej decyzji. Wyniki stosowania powyższych środków należy poddać przeglądowi do dnia 1 kwietnia 2008 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(6)

(7) (2)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszej decyzji: 1) „szkodliwy organizm” oznacza Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell; 2) „określone rośliny” oznaczają rośliny rodzaju Pinus L. oraz gatunek Pseudotsuga menziesii, przeznaczone do uprawy, wraz z ich nasionami i szyszkami dla celów rozmnożeniowych; 3) „miejsce produkcji” oznacza: — wszelkie działki lub pola uprawiane jako jedna jednostka produkcyjna roślin; miejsca takie mogą obejmować działki produkcyjne uprawiane oddzielnie ze względów fitosanitarnych, lub — wydzielone szkółki leśne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 161 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 70 z 200722.6.2007

  Decyzja Komisji z 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 u drobiu w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3120) (1)

 • Dz. U. L161 - 65 z 200722.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/499/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin rodzajów Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2495)

 • Dz. U. L161 - 63 z 200722.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu z 2006 r.

 • Dz. U. L161 - 60 z 200722.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/37/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca załączniki I i III do dyrektywy Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L161 - 53 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L161 - 33 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów oraz zharmonizowany test pomiaru wycieków z niektórych systemów klimatyzacji (1)

 • Dz. U. L161 - 32 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2007 z dnia 21 czerwca 2007 ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. L161 - 31 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L161 - 28 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do dihydrostreptomycyny i streptomycyny (1)

 • Dz. U. L161 - 11 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

 • Dz. U. L161 - 9 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L161 - 1 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 700/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.