Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 163 POZ 16

Tytuł:

Decyzja nr 714/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. uchylająca dyrektywę Rady 68/89/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących klasyfikacji drewna nieobrobionego

Data ogłoszenia:2007-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 163 POZ 16

L 163/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2007

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA NR 714/2007/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. uchylająca dyrektywę Rady 68/89/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących klasyfikacji drewna nieobrobionego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4) (5)

Dyrektywa 68/89/EWG powinna zatem zostać uchylona. Uchylenie dyrektywy 68/89/EWG oznacza, że po dniu 31 grudnia 2008 r. oznaczenie „klasyfikowane EWG” nie będzie już mogło być stosowane w obrocie handlowym oraz że odpowiednie krajowe środki wykonawcze muszą zostać odpowiednio uchylone do dnia 31 grudnia 2008 r.,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Dyrektywę 68/89/EWG uchyla się z dniem 31 grudnia 2008 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W ramach polityki Wspólnoty dotyczącej lepszego otoczenia regulacyjnego podkreśla się znaczenie uproszczenia krajowego i wspólnotowego prawodawstwa jako kluczowego elementu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz realizacji celów agendy lizbońskiej. Metody pomiaru i klasyfikacji określone w dyrektywie 68/89/EWG (3) różnią się od metod pomiaru i klasyfikacji stosowanych obecnie powszechnie w transakcjach między przedsiębiorstwami sektora leśniczego i w przemyśle związanym z leśnictwem i są uznawane za nieodpowiadające potrzebom rynku. Metody pomiaru i klasyfikacji określone w dyrektywie 68/89/EWG nie są już konieczne dla celów rynku wewnętrznego.

(2)

Sporządzono w Strasburgu, dnia 20 czerwca 2007 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

(3)

W imieniu Rady.

G. GLOSER

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Opinia z dnia 14 marca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 21 maja 2007 r. (3) Dz.U. L 32 z 6.2.1968, str. 12.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 163 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 24 z 200723.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 104 z 21.4.2007)

 • Dz. U. L163 - 22 z 200723.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia haloksyfopu-R do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2548) (1)

 • Dz. U. L163 - 17 z 200723.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L163 - 14 z 200723.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 713/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L163 - 7 z 200723.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L163 - 5 z 200723.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w czerwcu 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L163 - 3 z 200723.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L163 - 1 z 200723.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L163 - 0 z 200723.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.