Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 163 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2007-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 163 POZ 17

Strona 1 z 5
23.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/17

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (2007/436/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 269, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 173, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (2), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (3), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

System zasobów własnych Wspólnot musi zapewniać odpowiednie środki na prowadzenie polityki Wspólnot w poszczególnych dziedzinach w sposób uporządkowany, przy uwzględnieniu potrzeby ścisłej dyscypliny budżetowej.

(3)

Do celów niniejszej decyzji dochód narodowy brutto (DNB) powinien być zdefiniowany jako roczny DNB według cen rynkowych, podany przez Komisję w ramach stosowania Europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (zwanego dalej „ESA 95”) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2223/96 (4).

Rada Europejska na posiedzeniu w Brukseli w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. postanowiła, między innymi, że w ustaleniach dotyczących zasobów własnych należy kierować się ogólnym celem sprawiedliwości. Ustalenia te powinny zatem zapewniać, zgodnie z odpowiednimi konkluzjami Rady Europejskiej z Fontainebleau w 1984 r., że żadne państwo członkowskie nie ponosi obciążenia budżetowego, które byłoby nadmierne w stosunku do jego względnej zamożności. Właściwe jest zatem wprowadzenie przepisów obejmujących określone państwa członkowskie.

Z uwagi na przejście z systemu ESA 79 na system ESA 95 do celów związanych z budżetem i z zasobami własnymi oraz w celu utrzymania niezmienionej kwoty środków finansowych przekazywanych do dyspozycji Wspólnot, Komisja dokonała, zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 decyzji Rady nr 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (5), ponownego przeliczenia pułapu zasobów własnych oraz pułapu środków na pokrycie zobowiązań, wyrażonych z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku, według wzoru zawartego w tym artykule. W dniu 28 grudnia 2001 r. Komisja poinformowała Parlament Europejski i Radę o nowych pułapach. Pułap zasobów własnych wyznaczono na poziomie 1,24 % łącznych DNB państw członkowskich według cen rynkowych, natomiast pułap środków na pokrycie zobowiązań określono na poziomie 1,31 % łącznych DNB państw członkowskich. Rada Europejska obradująca w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. postanowiła, że pułapy te powinny zostać utrzymane na obecnych poziomach.

(1) Opinia z dnia 4 lipca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 203 z 25.8.2006, str. 50. (3) Dz.U. C 309 z 16.12.2006, str. 103.

(4) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1). (5) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.

L 163/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2007

(5)

W celu utrzymania niezmienionych kwot środków finansowych przekazywanych do dyspozycji Wspólnot w przypadku modyfikacji systemu ESA 95, które powodują istotną zmianę poziomu DNB, należy dostosować te pułapy, wyrażone jako procent DNB.

(11)

2000/579/WE, Euratom dotyczące wyłączenia rocznych wydatków przedakcesyjnych w krajach przystępujących z obliczania korekty na rzecz Zjednoczonego Królestwa przestają obowiązywać z końcem 2013 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 163 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 24 z 200723.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 104 z 21.4.2007)

 • Dz. U. L163 - 22 z 200723.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia haloksyfopu-R do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2548) (1)

 • Dz. U. L163 - 16 z 200723.6.2007

  Decyzja nr 714/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. uchylająca dyrektywę Rady 68/89/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących klasyfikacji drewna nieobrobionego

 • Dz. U. L163 - 14 z 200723.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 713/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L163 - 7 z 200723.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L163 - 5 z 200723.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w czerwcu 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L163 - 3 z 200723.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L163 - 1 z 200723.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L163 - 0 z 200723.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.