Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 163 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2007-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 163 POZ 7

Strona 1 z 4
23.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 712/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 6 i art. 24 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Agencje interwencyjne państw członkowskich wymienione w załączniku I przystępują do sprzedaży przechowywanego przez nie zboża w drodze przetargów stałych na rynku wewnętrznym Wspólnoty. Maksymalne ilości różnych rodzajów zbóż objęte przedmiotowymi przetargami określono w załączniku I.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2) przewiduje, że sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnej dokonuje się w drodze przetargu i na podstawie cen pozwalających na uniknięcie zakłóceń na rynku. Państwa członkowskie dysponują zapasami interwencyjnymi kukurydzy, pszenicy zwyczajnej, jęczmienia i żyta. W celu zaspokojenia potrzeb rynkowych należy udostępnić na rynku wewnętrznym zapasy zbóż znajdujących się w posiadaniu państw członkowskich. W tym celu należy otworzyć przetargi stałe na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Każdy z nich należy traktować jako osobny przetarg. Należy przewidzieć odstępstwa od warunków ustalonych rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93 w odniesieniu do poziomu wymaganego zabezpieczenia. Z tego względu należy ustalić wystarczający poziom zabezpieczenia. Aby uwzględnić sytuację na rynku wspólnotowym, należy przewidzieć, że zarządzaniem przetargiem zajmie się Komisja. Należy ponadto przewidzieć współczynnik przydziału w odniesieniu do ofert proponujących minimalną cenę sprzedaży. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania systemem należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną. Należy również zapewnić zachowanie anonimowości oferentów przy przekazywaniu informacji Komisji przez agencję interwencyjną.

Artykuł 2 Sprzedaż, o której mowa w art. 1, odbywa się na warunkach ustalonych rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93. Jednak w drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 akapit drugi wymienionego rozporządzenia zabezpieczenie oferty ustala się na kwotę 10 EUR za tonę.

(2)

Artykuł 3 1. Termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 4 lipca 2007 r. o godzinie 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

(3)

(4)

(5)

Termin składania ofert w następnych przetargach częściowych upływa w każdą środę o godzinie 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), z wyjątkiem dnia 1 sierpnia 2007 r., dnia 15 sierpnia 2007 r., dnia 22 sierpnia 2007 r., dnia 5 września 2007 r., dnia 19 września 2007 r., dnia 3 października 2007 r., dnia 17 października 2007 r., dnia 31 października 2007 r., dnia 14 listopada 2007 r., dnia 28 listopada 2007 r., dnia 12 grudnia 2007 r., dnia 26 grudnia 2007 r., dnia 2 stycznia 2008 r., dnia 16 stycznia 2008 r., dnia 23 stycznia 2008 r., dnia 6 lutego 2008 r., dnia 20 lutego 2008 r., dnia 5 marca 2008 r., dnia 19 marca 2008 r., dnia 2 kwietnia 2008 r., dnia 16 kwietnia 2008 r., dnia 30 kwietnia 2008 r., dnia 14 maja 2008 r., dnia 21 maja 2008 r., dnia 4 czerwca 2008 r. oraz dnia 18 czerwca 2008 r. przypadających w tygodniach, w których nie prowadzi się żadnych przetargów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 163 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 24 z 200723.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 104 z 21.4.2007)

 • Dz. U. L163 - 22 z 200723.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia haloksyfopu-R do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2548) (1)

 • Dz. U. L163 - 17 z 200723.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L163 - 16 z 200723.6.2007

  Decyzja nr 714/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. uchylająca dyrektywę Rady 68/89/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących klasyfikacji drewna nieobrobionego

 • Dz. U. L163 - 14 z 200723.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 713/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L163 - 5 z 200723.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w czerwcu 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L163 - 3 z 200723.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L163 - 1 z 200723.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L163 - 0 z 200723.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.