Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 719/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2007-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 1

26.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 719/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 oraz 301, uwzględniając wspólne stanowisko 2007/400/WPZiB z dnia 11 czerwca 2007 r. dotyczące uchylenia niektórych środków ograniczających przeciwko Liberii (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: (1) We wspólnym stanowisku 2004/137/WPZiB z dnia 10 lutego 2004 r. dotyczącym środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii (2) przewidziano wdrożenie środków określonych w rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 1521 (2003) dotyczącej Liberii, obejmujących między innymi zakaz przywozu nieoszlifowanych diamentów z Liberii. Zakaz ten został niedawno przedłużony na okres sześciu miesięcy na mocy wspólnego stanowiska 2007/93/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniającego i odnawiającego wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii (3). Dnia 27 kwietnia 2007 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1753 (2007), w której postanowiła, między innymi, znieść środki ograniczające dotyczące przywozu diamentów z Liberii. Z dniem 4 maja 2007 r. Liberia została dopuszczona do systemu certyfikacji Procesu Kimberley. W związku z tym Liberia


(2)

(3)

powinna zostać ujęta w wykazie uczestników znajdującym się w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzającego w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (4). Rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 (5) wprowadza między innymi zakaz przywozu nieoszlifowanych diamentów z Liberii. Powinno się zatem uchylić z mocą wsteczną od 27 kwietnia 2007 r. art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 234/2004, na mocy którego zakazuje się przywozu do Wspólnoty nieoszlifowanych diamentów z Liberii, oraz art. 6 ust. 3, na mocy którego zakazuje się obchodzenia tego środka ograniczającego, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 234/2004 skreśla się ust. 1 i 3. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się ze skutkiem od dnia 27 kwietnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 czerwca 2007 r. W imieniu Rady

A. SCHAVAN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 150 z 12.6.2007, str. 15. (2) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 35. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/93/WPZiB (Dz.U. L 41 z 13.2.2007, str. 17). (3) Dz.U. L 41 z 13.2.2007, str. 17.

(4) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 613/2007 (Dz.U. L 141 z 2.6.2007, str. 56). (5) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1819/2006 (Dz.U. L 351 z 13.12.2006, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 36 z 200726.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1557) (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003)

 • Dz. U. L164 - 32 z 200726.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/704/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L164 - 30 z 200726.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2565) (1)

 • Dz. U. L164 - 24 z 200726.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L164 - 7 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki II, V, VI, VIII, IX i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L164 - 4 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich, ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L164 - 2 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 0 z 200726.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.