Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

Data ogłoszenia:2007-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 24

Strona 1 z 3
L 164/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia bezpieczeństwa (2007/438/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

przepisów

Rady

dotyczących

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 3, uwzględniając decyzję Rady 2006/683/WE, Euratom, z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (1), w szczególności jej art. 24, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

środki w celu zagwarantowania, że w przypadku kontaktu z informacjami niejawnymi UE przestrzegane są przepisy Rady dotyczące bezpieczeństwa. Aby uwzględnić przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej w dodatkach określonych w motywie 1, z technicznego punktu widzenia konieczna jest zmiana decyzji 2001/264/WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Dodatki 1 i 2 do przepisów Rady Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa, załączone do decyzji Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (2), zawierają, odpowiednio, wykaz krajowych władz bezpieczeństwa oraz tabelę porównawczą obejmującą krajowe klauzule bezpieczeństwa. Dodatki 1 i 2 do przepisów Rady Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa zostały ostatnio zmienione decyzją Rady 2005/571/WE z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniającą decyzję 2001/264/WE (3). W dniu 25 kwietnia 2005 r. Republika Bułgarii i Rumunia podpisały traktat dotyczący przystąpienia tych krajów do Unii Europejskiej, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z art. 2 ust. 2 decyzji 2001/264/WE te państwa członkowskie są zobowiązane przedsięwziąć stosowne

Artykuł 1 W decyzji 2001/264/WE dodatki 1 i 2 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 18 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 285 z 16.10.2006, str. 47. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/4/WE, Euratom (Dz.U. L 1 z 4.1.2007, str. 9). (2) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/952/WE (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 18). (3) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, str. 31.

26.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/25

ZAŁĄCZNIK „Dodatek 1 Wykaz krajowych władz bezpieczeństwa BELGIA/BELGIË Nationale veiligheidsoverheid/ Autorité nationale de sécurité FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking/SPF affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Karmelietenstraat 15/Rue des Petits Carmes 15 B-1000 Brussel/B-1000 Bruxelles Tel. secretariaat/secrétariat: (32-2) 501 45 42 Fax (32-2) 501 45 96 GRECJA BUŁGARIA Държавна комисия по сигурността на информацията ул. Ангел Кънчев 1 София 1000 България Телефон: (359-2) 921 59 11 Факс: (359-2) 987 37 50 State Commission on Information Security 1 Angel Kanchev Str. BG-1000 Sofia Телефон: (359-2) 921 59 11 Факс: (359-2) 987 37 50 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ) Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ) Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών ΣΤΓ 1020 Χολαργός — Αθήνα Ελλάδα Τηλέφωνα: Φαξ (30-210) (30-210) (30-210) (30-210) 657 657 642 652 20 20 64 76 09 (ώρες γραφείου) 10 (ώρες γραφείου) 32 12 ESTONIA Estonian National Security Authority Security Department Ministry of Defence of the Republic of Estonia Sakala 1 EE-15094 Tallinn Tel: + 372/7170 077, + 372/7170 030 Faks: + 372/7170 213

Hellenic National Defence General Staff (HNDGS) Military Intelligence Sectoral Directorate Security Counterintelligence Directorate GR-STG 1020 Holargos — Athens Τηλέφωνα: (30-210) (30-210) (30-210) (30-210) 657 657 642 652 20 20 64 76 09 (ώρες γραφείου) 10 (ώρες γραφείου) 32 12

REPUBLIKA CZESKA Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority) Na Popelce 2/16 CZ-150 06 Praha 56 Tel.: (420) 257 28 33 35 Fax: (420) 257 28 31 10

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 36 z 200726.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1557) (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003)

 • Dz. U. L164 - 32 z 200726.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/704/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L164 - 30 z 200726.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2565) (1)

 • Dz. U. L164 - 7 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki II, V, VI, VIII, IX i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L164 - 4 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich, ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L164 - 2 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 719/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L164 - 0 z 200726.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.