Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2565) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 30

L 164/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2007

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2565)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/439/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1,


(4)

i Pracy Atkinsona Uniwersytetu w Yorku) w stanie Ontario w Kanadzie, należy uznać za instytucję spełniającą konieczne warunki i w związku z tym należy wpisać ją do wykazu agencji, organizacji i instytucji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 831/2002. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Poufności Danych Statystycznych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia 17 maja 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (2) ustanawia, w celu umożliwienia opracowywania wniosków statystycznych do celów naukowych warunki, na których można przyznawać dostęp do poufnych danych przekazywanych organom Wspólnoty, a także zasady współpracy pomiędzy Wspólnotą a władzami krajowymi służącej ułatwieniu takiego dostępu. Decyzją Komisji 2004/452/WE (3) określono wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych. The Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York University (Kanadyjska Katedra Badań Szkoły Nauk Społecznych na Wydziale Badań Humanistycznych

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/452/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). 2) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozpo( rządzeniem (WE) nr 1104/2006 (Dz.U. L 197 z 19.7.2006, str. 3). (3) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/229/WE (Dz.U. L 99 z 14.4.2007, str. 11).

26.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/31

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK INSTYTUCJE, KTÓRYCH NAUKOWCY MOGĄ UZYSKAĆ DOSTĘP DO POUFNYCH DANYCH W CELACH NAUKOWYCH Europejski Bank Centralny Bank Centralny Hiszpanii Włoski Bank Centralny Uniwersytet Cornell (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) Department of Political Science, Baruch College, New York City University (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) Bank Centralny Niemiec Dział »Analiza zatrudnienia«, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Komisja Europejska Uniwersytet w Tel Awiwie (Izrael) Bank Światowy Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Uniwersytet Princeton, stan New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki Uniwersytet w Chicago (UofC), stan Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Kanada Dział »Ekonometria i Wsparcie Statystyczne Zwalczania Nadużyć« (ESAF) Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej Dział »Wsparcie dla Rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej« (SERA) Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York University, Ontario, Canada”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 36 z 200726.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1557) (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003)

 • Dz. U. L164 - 32 z 200726.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/704/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L164 - 24 z 200726.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L164 - 7 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki II, V, VI, VIII, IX i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L164 - 4 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich, ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L164 - 2 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 719/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L164 - 0 z 200726.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.