Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/704/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 32

Strona 1 z 4
L 164/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/704/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (2007/440/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Warunki zobowiązania zobowiązują przedsiębiorstwo do regularnego i szczegółowego informowania Komisji i do przedkładania kwartalnych sprawozdań ze sprzedaży do Wspólnoty Europejskiej produktu objętego postępowaniem.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 8 i art. 9,

(5)

Aby zagwarantować przestrzeganie warunków zobowiązania, przedsiębiorstwo zgodziło się zezwolić na wizyty weryfikacyjne na miejscu, na swoim terenie, w celu sprawdzenia dokładności i prawdziwości danych zawartych we wspomnianych sprawozdaniach kwartalnych i dostarczenia wszelkich informacji, które Komisja uzna za niezbędne.

po konsultacji z komitetem doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) A. ISTNIEJĄCE ŚRODKI (1)

b) Inne postanowienia zobowiązania Ponadto, jak ustanowiono w zobowiązaniu, przyjęcie zobowiązania przez Komisję Europejską jest oparte na zaufaniu i wszelkie działanie, które naruszyłoby stosunki oparte na zaufaniu ustanowione z Komisją Europejską, może spowodować natychmiastowe wycofanie zobowiązania.

W październiku 2005 r. Rada rozporządzeniem (WE) nr 1659/2005 (2) nałożyła ostateczne środki antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępowaniem”).

(7)

(2)

Komisja decyzją 2005/704/WE (3) przyjęła zobowiązanie cenowe złożone przez Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd. („przedsiębiorstwo”).

Co więcej, jak ustanowiono w zobowiązaniu, wszelkie zmiany okoliczności zachodzące w okresie wykonywania zobowiązania – tych okoliczności, które istniały w czasie jego przyjęcia i miały wpływ na decyzję o przyjęciu zobowiązania – mogą prowadzić do wycofania zobowiązania przez Komisję Europejską.

B. NARUSZENIA ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązanie a) Obowiązki przedsiębiorstwa w odniesieniu do zobowiązania

(3) (8)

2. Wizyta weryfikacyjna w przedsiębiorstwie W tym kontekście przeprowadzono wizytę weryfikacyjną na terenie przedsiębiorstwa w Chińskiej Republice Ludowej.

W ramach zobowiązania przedsiębiorstwo zgodziło się między innymi nie sprzedawać produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty Europejskiej poniżej określonych cen minimalnych (minimalne ceny importowe – MIP) ustanowionych w zobowiązaniu.

(9)

Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 267 z 12.10.2005, str. 1. (3) Dz.U. L 267 z 12.10.2005, str. 27.

(1)

Dwa dni przed wizytą weryfikacyjną przedsiębiorstwo przedłożyło zaktualizowane wersje sprawozdań dotyczących zobowiązania za drugi i trzeci kwartał 2006 r. Aktualizacja dotyczyła między innymi przedłużenia terminów płatności za pięć transakcji. W konsekwencji tych dostosowań ceny spadły poniżej MIP.

26.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/33

(10)

Ponadto w czasie wizyty weryfikacyjnej stwierdzono zmianę w strukturze handlu ze Wspólnotą Europejską po nałożeniu środków antydumpingowych. W okresie dochodzenia, które skutkowało nałożeniem obecnych środków, przedsiębiorstwo sprzedawało do Wspólnoty wyłącznie omawiany produkt. Po nałożeniu środków przedsiębiorstwo zaczęło sprzedawać swoim klientom we Wspólnocie również inne produkty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 36 z 200726.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1557) (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003)

 • Dz. U. L164 - 30 z 200726.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2565) (1)

 • Dz. U. L164 - 24 z 200726.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L164 - 7 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki II, V, VI, VIII, IX i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L164 - 4 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich, ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L164 - 2 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 719/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L164 - 0 z 200726.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.