Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich, ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 4

L 164/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 721/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich, ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

składowaniem w ich magazynach państwowych w roku budżetowym 2008.

(3)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem stosownie zmienić rozporządzenie (WE) nr 884/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej istnieje potrzeba wprowadzenia pewnych zmian technicznych do załączników IV i VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 (1). Należy ustalić stopy procentowe, o których mowa w pkt I.2 załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, niezbędne dla Bułgarii i Rumunii w celu obliczenia kosztów finansowych, które należy zwrócić tym państwom członkowskim za transakcje związane ze składowaniem w ich magazynach państwowych, oraz okres referencyjny na rok 2007 dla Bułgarii i Rumunii w celu obliczenia kosztów standardowych, które należy zwrócić tym państwom członkowskim za transakcje związane ze

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 884/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) dodatek do załącznika IV zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia; 2) w pkt I załącznika VI, pkt 1 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 35.

26.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/5

ZAŁĄCZNIK I „Dodatek Referencyjne stopy procentowe, o których mowa w załączniku IV 1. Bułgaria Proponowana w Sofii stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek międzybankowych (SOFIBOR). 2. Republika Czeska Proponowana w Pradze stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek międzybankowych (PRIBOR). 3. Dania Proponowana w Kopenhadze stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek międzybankowych (CIBOR). 4. Estonia Proponowana w Tallinie stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek międzybankowych (TALIBOR). 5. Cypr Trzymiesięczna Nicosia interbank borrowing offered rate (NIBOR). 6. Łotwa Proponowana w Rydze stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek międzybankowych (RIGIBOR). 7. Litwa Proponowana w Wilnie stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek międzybankowych (VILIBOR). 8. Węgry Proponowana w Budapeszcie stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek międzybankowych (BUBOR). 9. Malta Proponowana na Malcie stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek międzybankowych (MIBOR). 10. Polska Proponowana w Warszawie stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek międzybankowych (WIBOR). 11. Rumunia Proponowana w Bukareszcie stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek międzybankowych (BUBOR). 12. Słowenia Trzymiesięczna Interbank borrowing offered rate (SITIBOR). 13. Słowacja Trzymiesięczna Bratislava interbank borrowing offered rate (BRIBOR). 14. Szwecja Trzymiesięczna Stockholm interbank borrowing offered rate (STIBOR). 15. Zjednoczone Królestwo Trzymiesięczna London interbank borrowing offered rate (LIBOR). 16. Dla pozostałych państw członkowskich Trzymiesięczna Euro interbank borrowing offered rate (EURIBOR).”

L 164/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2007

ZAŁĄCZNIK II Punkt I.1 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 884/2006 otrzymuje brzmienie: „1. Kwoty standardowe jednolite w całej Wspólnocie są ustalane dla każdego produktu na podstawie najniższych rzeczywistych kosztów odnotowanych w danym okresie referencyjnym, rozpoczynającym się w dniu 1 października roku n i kończącym się w dniu 30 kwietnia roku następnego. W odniesieniu do roku budżetowego 2008 okres referencyjny dla Bułgarii i Rumunii rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2007 r. a kończy dnia 30 kwietnia 2007 r.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 36 z 200726.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1557) (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003)

 • Dz. U. L164 - 32 z 200726.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/704/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L164 - 30 z 200726.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2565) (1)

 • Dz. U. L164 - 24 z 200726.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L164 - 7 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki II, V, VI, VIII, IX i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L164 - 2 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 719/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L164 - 0 z 200726.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.