Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 728/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Data ogłoszenia:2007-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 1

28.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 728/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,


Z uwagi na znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w tytule I pkt 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od dnia 1 lipca 2007 r., powinno ono wejść w życie niezwłocznie,

(1)

W dniu 20 grudnia 1996 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2505/96 (1). Zapotrzebowanie we Wspólnocie na produkty, do których stosuje się to rozporządzenie, powinno być zaspokojone na jak najkorzystniejszych warunkach. W tym celu nowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe powinny być otwierane z zastosowaniem zerowych stawek celnych dla właściwych wielkości, przy jednoczesnym unikaniu jakiegokolwiek zakłócenia rynków tych produktów.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Wielkości kontyngentu w przypadku dwóch autonomicznych wspólnotowych kontyngentów taryfowych są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb przemysłu we Wspólnocie. Należy zatem zwiększyć wielkości tych kontyngentów.

1) dodaje się kontyngenty taryfowe na produkty określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

(3)

Dalsze przyznawanie po dniu 1 lipca 2007 r. wspólnotowych kontyngentów taryfowych na jeden produkt, w odniesieniu do którego stawki celne do tego czasu zostały zawieszone, nie leży już w interesie Wspólnoty. Produkt ten powinien zatem zostać skreślony z tabeli zawartej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96.

2) wiersze tabeli dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2603, 09.2727 i 09.2977 zastępuje się wierszami określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

3) skreśla się wiersz tabeli dotyczący kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2970.

Artykuł 2

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 2505/96 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2014/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 20).

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

L 166/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 czerwca 2007 r. W imieniu Rady

A. SCHAVAN

Przewodniczący

28.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/3

ZAŁĄCZNIK I

Numer porządkowy

Kod CN

Kod TARIC

Opis

Okres obowiązywania kontyngentu

Wielkość kontyngentu

Stawka celna w ramach kontyngentu

09.2907

ex 3824 90 98

86

Fitosterole uzyskiwane z drewna lub oleju sojowego, zawierające: — 75 % masy lub więcej steroli, — nie więcej niż 25 % masy stanoli, stosowane jako estrów stanoli (1) surowiec do

1.7–31.12.2007

4 000 ton

0%

09.2908 09.2977

ex 3804 00 90 2926 10 00

10

Lignosulfonian sodu Akrylonitryl

1.7–31.12.2007 1.7–31.12.2007

28 000 ton 35 000 ton

0% 0%

(1) Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach wspólnotowych (patrz: art. 291–300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1), z późniejszymi zmianami).

ZAŁĄCZNIK II

Numer porządkowy

Kod CN

Kod TARIC

Opis

Okres obowiązywania kontyngentu

Wielkość kontyngentu

Stawka celna wramach kontyngentu

09.2603 09.2727

ex 2930 90 85 (*) ex 3902 90 90

79 (*) 93

Tetrasiarczek bis (3-trietoksysilylopropylu) Syntetyczna polialfaolefina, o lepkości nie mniejszej niż 38 × 10–6 m2s–1 (38 centystoksów) w temperaturze 100 °C określonej metodą ASTM D 445 Akrylonitryl

1.1.–31.12.2007 1.1.–31.12.2007

4 500 ton 16 000 ton

0% 0%

09.2977

2926 10 00

1.1.–30.6.2007

35 000 ton

0%

(*) Kody CN i TARIC stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 32 z 200728.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/76/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonującej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (  Dz.U. L 32 z 6.2.2007)

 • Dz. U. L166 - 30 z 200728.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium państwa członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej państw członkowskich (  Dz.U. L 95 z 9.4.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 370)

 • Dz. U. L166 - 28 z 200728.6.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 365/06/COL z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L166 - 24 z 200728.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2608) (1)

 • Dz. U. L166 - 16 z 200728.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2576) (1)

 • Dz. U. L166 - 13 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 79. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L166 - 12 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L166 - 10 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L166 - 4 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 729/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.