Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 4 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 729/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2007-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 4 - Strona 2

Strona 2 z 4

ex 2009 80 99

93

0%

1.7.2007–31.12.2011

ex 2811 22 00

20

0%

1.7.2007–31.12.2011

ex 2811 22 00

30

0%

1.7.2007–31.12.2011

ex 2827 39 85 ex 2845 90 90 ex 2845 90 90 ex 2845 90 90 ex 2916 39 00 2920 90 40 ex 2921 51 19 ex 2924 19 00 ex 2926 90 95 ex 2929 10 90 ex 2930 90 85

20 10 20 30 45

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.7.2007–31.12.2011 1.7.2007–31.12.2011 1.7.2007–31.12.2011 1.7.2007–31.12.2011 1.7.2007–31.12.2011 1.7.2007–31.12.2011 1.7.2007–31.12.2011 1.7.2007–31.12.2011 1.7.2007–31.12.2011 1.7.2007–31.12.2011 1.7.2007–31.12.2011


Kwas 2-chlorobenzoesowy Fosforyn trietylu

40 60 61 80 78

p-Fenylenodiamina N,N-Dimetyloakrylamid Kwas m-(1-cyjanoetylo)benzoesowy 1,3-Bis(izocyjanianometylo) benzen 4-Merkaptometylo-3,6-ditio-1,8-oktanoditiol

L 166/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2007

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

ex 2932 29 85

60

6′-(Dibutyloamino)-3′-metylo-2′(fenyloamino)-spiro[izobenzofuran1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-on 6′-(Dietyloamino)-3′-metylo-2′(fenyloamino)-spiro[izobenzofuran1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-on 2′-[bis(fenylometylo)amino]6′-(dietyloamino)-spiro[izobenzofuran1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-on α-(4-Metoksybenzoilo)-α-(1-benzylo-5-etoksy-3-hydantoinylo)-2-chloro-5dodecyloksykarbonyloacetanilid Tetrafluoroboran N-fluoro-2,6-dichloropirydyny 1,2,3 Benzotriazol Toluilotriazol Emulsja do uczulania powierzchni, zawierająca: — nie więcej niż 10 % masy estrów naftochinodiazydowych, — 2 % lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy kopolimerów hydroksystyrenu, — nie więcej niż 7 % masy pochodnych zawierających związki epoksydowe, rozpuszczone w 1-etoksy-2-propylooctanie i/lub mleczanie etylu

0%

1.7.2007–31.12.2011

ex 2932 29 85

71

0%

1.7.2007–31.12.2011

ex 2932 29 85

72

0%

1.7.2007–31.12.2011

ex 2933 21 00

70

0%

1.7.2007–31.12.2011

ex 2933 39 99 ex 2933 99 90 ex 2933 99 90 ex 3707 10 00

50 81 82 40

0% 0% 0% 0%

1.7.2007–31.12.2011 1.7.2007–31.12.2011 1.7.2007–31.12.2011 1.7.2007–31.12.2011

ex 3815 90 90

71

Katalizator zawierający heksanian N-(2-hydroksypropyloamonu)diazodwupierścieniowo (2,2,2) oktano-2-etylu rozpuszczony w etano-1,2-diolu Krystaliczny polistyren o temperaturze topnienia 268 °C lub większej, ale nie większej niż 272 °C, oraz o temperaturze krzepnięcia 247 °C lub większej, ale nie większej niż 252 °C, nawet zawierający dodatki lub wypełniacze

0%

1.7.2007–31.12.2011

ex 3903 19 00

30

0%

1.7.2007–31.12.2011

ex 3904 22 00 ex 3926 90 97

91 80

Poli(chlorek winylu), barwiony w całości, w postaci płatków, ziarenek, kamyczków lub prostokątnych wiórków, do stosowania jako element dekoracyjny w pokryciach ścian i podłóg (1)

0%

1.7.2007–31.12.2008

ex 3907 30 00 ex 3916 90 15 ex 3926 90 97 ex 3919 10 38

40 10 70 40

Żywica epoksydowa zawierająca 70 % masy lub więcej ditlenku krzemu, do hermetycznego pakowania towarów objętych pozycją 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 lub 8548 (1) Dwustronna, samoprzylepna folia z modyfikowanej żywicy epoksydowej, w rolkach, o szerokości 10–20 cm, długości 10–210 m, o całkowitej grubości 10–50 μm, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej Niekomórkowa i nielaminowana folia ze zmodyfikowanego kopolimeru akrylonitrylu z akrylanem metylu o grubości 1,0 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm, pakowana w rolkach Termoplastyczna folia poliuretanowa o grubości 250 μm lub większej, ale nie większej niż 350 μm, pokryta z jednej strony usuwalną warstwą ochronną

0%

1.7.2007–31.12.2008

0%

1.7.2007–31.12.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 4 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 32 z 200728.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/76/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonującej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (  Dz.U. L 32 z 6.2.2007)

 • Dz. U. L166 - 30 z 200728.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium państwa członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej państw członkowskich (  Dz.U. L 95 z 9.4.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 370)

 • Dz. U. L166 - 28 z 200728.6.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 365/06/COL z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L166 - 24 z 200728.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2608) (1)

 • Dz. U. L166 - 16 z 200728.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2576) (1)

 • Dz. U. L166 - 13 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 79. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L166 - 12 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L166 - 10 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L166 - 1 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 728/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.