Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 168 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

Data ogłoszenia:2007-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 168 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 15

3.

4.

5. 6.

28.6.2007

7. 8. 9.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Opis preferencji siedliskowych oraz tolerancji w poszczególnych stadiach rozwoju. Opis biologii reprodukcyjnej. Opis zachowań migracyjnych. Opis preferencji żywieniowych w poszczególnych stadiach rozwoju. Informacja o wskaźniku przyrostu oraz długości życia (także w obszarze wnioskowanego wprowadzenia, jeśli informacje takie są znane). Jaki jest wiek lub zakres wiekowy danego gatunku Opis charakterystycznych zachowań (stadnych, terytorialnych, agresywnych).


L 168/9

10. 11.

12. 13.

D.

Interakcje z gatunkami rodzimymi 1. Jakie są szanse na przeżycie oraz osiedlenie się wprowadzonego organizmu w przypadku jego ucieczki (To pytanie dotyczy przeniesienia do otwartych i zamkniętych zakładów akwakultury). Jakie siedlisko/siedliska na wnioskowanym obszarze najprawdopodobniej zajmie wprowadzany gatunek i czy pokryje się to z obszarem zajmowanym przez gatunki wrażliwe, zagrożone lub zanikające (Wskazanie, czy wnioskowany obszar wprowadzenia obejmuje także wody przyległe). Z jakim gatunkiem rodzimym będzie konkurował o niszę ekologiczną Czy istnieją niewykorzystane zasoby ekologiczne, z których gatunek mógłby skorzystać Czym wprowadzony organizm będzie się odżywiał w środowisku przyjmującym Czy takie drapieżnictwo wpłynie negatywnie na ekosystem przyjmujący Czy wprowadzone organizmy przeżyją oraz będą się rozmnażały we wnioskowanym obszarze, czy będzie konieczne coroczne uzupełnianie stada (To pytanie dotyczy gatunków, które nie są przeznaczone do zamkniętych zakładów akwakultury). Czy wprowadzone organizmy będą się krzyżowały z gatunkami rodzimymi Czy istnieje prawdopodobieństwo wymarcia gatunków lub stad rodzimych w wyniku wnioskowanego wprowadzenia Czy wprowadzane organizmy mogą wpływać na tarło oraz tarliska gatunków miejscowych Czy istnieje prawdopodobieństwo wpływu wnioskowanego wprowadzenia na siedlisko lub jakość wody

2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.

E.

Środowisko przyjmujące oraz wody przyległe 1. Informacje naukowe na temat cech fizycznych środowiska przyjmującego oraz wód przyległych, takie jak sezonowe temperatury wody, zasolenie, mętność, tlen rozpuszczony, pH, składniki pokarmowe oraz metale. Czy te parametry odpowiadają tolerancji/preferencjom wprowadzanego gatunku oraz spełniają warunki konieczne do rozmnażania Skład gatunkowy (większe kręgowce wodne, bezkręgowce oraz rośliny) wód przyjmujących. Informacje na temat siedliska na obszarze przyjmującym, w tym także w wodach przyległych oraz wskazanie siedliska kluczowego. Które parametry odpowiadają tolerancji/preferencjom wprowadzanych organizmów Czy wprowadzane organizmy naruszą opisane siedliska Opis naturalnych i sztucznych barier, które uniemożliwią przemieszczanie się wprowadzanych organizmów na sąsiednie wody.

2. 3.

4.

F.

Monitorowanie Opis planów obejmujących dalsze oceny powodzenia wprowadzenia wnioskowanych gatunków oraz sposobu oceny negatywnego wpływu na gatunki rodzime i ich siedliska.

L 168/10

G.

PL

Plan zarządzania 1.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2007

Opis planu zarządzania wnioskowanym wprowadzeniem. Należy między innymi zamieścić następujące informacje: a) środki podjęte w celu zapewnienia, aby żadne inne gatunki (gatunki niedocelowe) nie znalazły się w transporcie; kto będzie uprawniony do korzystania z wnioskowanych organizmów i na jakich warunkach; czy dla wnioskowanego wprowadzenia przewidziano fazę przedkomercyjną; opis planu awaryjnego w przypadku eliminacji gatunku; opis planu zapewnienia jakości dla wnioskowanej propozycji; oraz inne wymogi prawne, jakie należy spełnić.

b) c) d) e) f) 2.

Opis środków chemicznych i biofizycznych, a także środków zarządzania podjętych w celu zapobieżenia przypadkowej ucieczce organizmów i gatunków niedocelowych oraz ich osiedleniu się w niedocelowych ekosystemach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 168 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L168 - 18 z 200728.6.2007

    Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.